GERIAUSI PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI PLAČIAJAI VISUOMENEI

Pirmajame leidinio poskyryje pateikiame bendruosius pasiūlymus ir projektus, kurie padeda žmonėms ugdyti mokymosi visą gyvenimą sąmoningumą, ypatingai nuo švietimo nutolusiems suaugusiesiems. Be plačiai paplitusių metodų, skirtų plačiajai visuomenei, pateikiame įdomių projektų, skirtų tikslinėms grupėms: jauniems žmonėms, su neraštingais asmenimis dirbantiems specialistams, kaimo vietovėse gyvenantiems ir jaučiantiems socialinę atskirtį vyrams. Šie projektai išsiskiria galimybe jų modelius pritaikyti kitose šalyse, su kitomis tikslinėmis grupėmis, kitai tematikai.

Mokymosi festivalis

MOKYMASIS GALVA, ŠIRDIMI, RANKOMIS IR PĖDOMIS – VIEŠAS BENDRANACIONALINIS INFORMACINIS RENGINYS APIE MOKYMOSI GALIMYBES, ŠVEICARIJA

APIE PROJEKTĄ

Projektas yra paramos akcija, skatinanti kuo daugiau žmonių įtraukti į mokymąsi visą gyvenimą Šveicarijoje. Renginys vyksta kartą metuose ir trunka 24 valandas. Renginio metu siekiama kūrybiškais metodais motyvuoti suaugusius dalyvauti mokymuose ir suvokti mokymosi visą gyvenimą galimybes ir naudą. Šis renginys yra organizuojamas visuose Šveicarijos regionuose. 2014 m. buvo suorganizuoti 448 renginiai 36 Šveicarijos vietovėse. Šveicarijos suaugusiųjų švietimo federacija (angl. Swiss Federation of Adult Education, SVEB) yra pagrindinė šio renginio organizatorė, koordinatorė ir informacijos (leidinių, plakatų, programos ir kt.) rengėja. Informacija yra nemokamai platinama vietiniams renginio organizatoriams. Renginio metu lankytojai yra kviečiami dalyvauti mokymuose. Federacija vietiniams renginio organizatoriams organizuoja mokymus įvairiomis temomis: komunikacija, žiniasklaida, projektų vadyba, tinklaveika. Visi renginio mokymai yra nemokami.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Šių renginių tikslas pasiekti plačiąją visuomenę, ypatingą dėmesį skiriant suaugusiems, nutolusiems nuo išsilavinimo. Renginys suburia švietimo specialistus, darbo biržos darbuotojus, politikus ir regioninių bendruomenių atstovus.

TIKSLAS

Renginių tikslas – motyvuoti žmones nenutolti nuo švietimo ir dalyvauti mokymesi visą gyvenimą, naudojant kūrybiškus metodus. Renginio metu mažiau galimybių turintiems asmenims suteikiama proga dalyvauti tiek formalaus, tiek neformalaus mokymosi veiklose. Renginyje dalyvaujančios organizacijos turi galimybę kurti tinklus, rasti naujų partnerių švietimo sektoriuje.

METODAI

Be jau minėtų veiklų metodų, renginių dalyviai yra aktyviai įtraukiami į įvairius konkursus su prizais, pvz., „Superprotas“, „Švietimo peizažas“, „Žvaigždžių alėja“.

Vienas iš metodų yra „BeratungsMobil“ – mobilus raudonas angliškas dviaukštis autobusas, važiuojantis per šalies vietoves, kuriose vyks šventė, ir kviečiantis žmones dalyvauti. Autobusas patraukia žmonių dėmesį. Dalyviams teikiamos tęstinio mokymosi konsultacijos, žmonės gali išbandyti įvairias veiklas ir taip įsisavinti žinias. Renginiuose dalyvauja ir cirko artistai, kurie dar labiau patraukia žmonių dėmesį.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Šio projekto idėja gali būti lengvai įgyvendinama ir kitose šalyse bei pritaikyta kitoms tikslinėms grupėms. Projekto tinklalapyje pateikta naudinga ir praktinė informacija, veiklos ir priemonės. Šiuose renginiuose dalyvauja ne tik institucijos, dirbančios tęstinio mokymosi srityje, bet ir įvairios kompanijos, muziejai, bibliotekos, pristatančios plačias švietimo galimybes visuomenei.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Projekto koncepcija gali būti lengvai pritaikoma įvairiuose švietimo sektoriuose, ji ekonomiškai itin efektyvi, siekiant atkreipti žmonių dėmesį į mokymąsi visą gyvenimą. Projekto veiklos – įvairios ir kūrybiškos.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


Vyrų garažų asociacija

VYRŲ ĮGŪDŽIŲ IR ŽINIŲ DALINIMASIS, AIRIJA

APIE PROJEKTĄ

Pastebėta, kad Airijos Mido grafystės bendruomenių veiklose didžiąją jose dalyvaujančių asmenų dalį sudaro moterys. Tuo tarpu vyresnio amžiaus vyrai, ypač gyvenantys vieni atokesnėse vietose, retai prisijungia prie socialinių veiklų. Siekiant paskatinti vyrų dalyvavimą, 2006 m. pavyzdžiu buvo pasirinktas Australijos modelis „Vyrų garažas“. Pasak prof. Bario Goldingo, modelio autoriaus, vyrai turėtų remtis petys petin, ne veidas veidu, siekiant rasti būdą, kaip lengviau bendrauti, dalintis savo patirtimi, atskleisti iššūkius ir poreikius per bendrą veiklą.

Tai nemokama programa, prie kurios vietiniai vyrai gali bet kada prisijungti. Ji skirta skatinti įgūdžių ir idėjų dalinimąsi bei įsitraukimą į bendras veiklas. Programos tikslas – sukurti paramos grupę vyrams, kurie savo bendruomenėje jaučiasi atskirti. Programoje numatytos įvairios veiklos: žaidimai kortomis, šachmatai, darbo kompiuteriu kompetencijų didinimas, pilatesas, senos žemės ūkio technikos remontas, baldų gamyba, išvykos. Airijos „Vyrų garažo“ asociacija buvo įkurta 2011 m. sausį siekiant plėtoti idėją ir programos veiklas.

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Šio projekto modelis buvo sukurtas Australijoje ir sėkmingai perkeltas į Airiją. Modelis pritaikomas bet kurioje kaimo vietovėje ir bet kurioje šalyje, siekiant suburti žmones. Šį modelį sėkmingai taiko ir Didžioji Britanija, kurioje įsikūrę 16 garažų. Tiek Airijos, tiek Didžiosios Britanijos asociacijos teikia konsultacijas, kaip įrengti patalpas talkinant vietos advokatams, ir skelbia informaciją tinklalapiuose.

Garažai gali būti finansuojami narystės mokesčiu ir/ar ieškant rėmėjų, priklausomai nuo struktūros ir veiklų, pvz., galbūt grupė turės mokėti nuomą.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

„Vyrų garažai“ yra įkurti bendru interesu, dažnai veiklos yra susijusios su menais, amatais, techninių įgūdžių gerinimu. Vietoj to, kad darbas vyktų pavieniui, jis atliekamas bendruomenėje, taip skatinama socialinė dalyvių integracija, kuri yra itin naudinga gerai savijautai ir bendrai sveikatai. Tai puiki galimybė ir paramos tinklas nedirbantiems vyrams. Įgūdžių dalinimasis suteikia pasitenkinimo jausmą, duoda rezultatų, tuo pačiu prisidedant prie kažko, kas yra naudinga, kūrimo. Garažai yra tarsi socializacijos vieta, kuri kainuoja mažiau nei apsilankymas bare.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS

Atsipalaidavimas – veiksmas – konsultavimas

INFORMACINIS RENGINYS APIE MOKYMOSI GALIMYBES PARKE, AUSTRIJA

APIE PROJEKTĄ

Projektas buvo finansuotas Europos socialinio fondo, Federalinės švietimo ministerijos, Vienos miesto ir moterų draugijų. Projekto tikslinė grupė – pilnametystės sulaukę jaunuoliai, turintys švietimo spragų, ir jų socialinė aplinka, t. y. šeima, draugai, pažįstami. Projekto veikla vyksta Vienos (Austrija) parkuose vasaros mėnesiais. Projektas siūlo: jaukias zonas, į kurias yra kviečiami dalyviai, raginami įsitraukti į veiklą per informacinę medžiagą; konsultavimo ir veiklos zonas, kuriose išryškėja dalyvių įgūdžiai ir kompetencijos. Į įvairius dalyvių klausimus apie švietimo konsultavimą, praktiką, darbą, (finansinę) paramą yra atsakoma informaciniuose taškuose.

Jauki poilsio ir veiklos zona yra pagrindinė traukos vieta, kurioje veikia kilnojama dviračių remonto parduotuvė, grafičio siena, garso įrangos sistema, įvairūs prietaisai, skatinantys dalyvius išbandyti savo įgūdžius.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Projekto idėjos tikslas – atrasti vietas, kuriose jauni žmonės norėtų leisti laisvalaikį, o jau tuomet ieškoti sąlyčio taškų su tikslinėmis grupėmis, bandyti rasti bendrą kalbą, skatinti jų susidomėjimą ir įgūdžių tobulinimą. Bendradarbiaujant su atsakingais asmenimis, lengviau atrasti tinkamas vietas tikslinių grupių susibūrimams ir efektyviai viešinti veiklą. Informaciniai lankstinukai ir kita medžiaga yra dalinami veiklos metu, norint pasiekti tikslines grupes. Aktyvus tokių viešų zonų tokių kaip parkas įtraukimas į veiklą mažina skepticizmą ir abejingumą. Didelis dėmesys skiriamas tinklaveikai ir sinergijai.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Buvo pastebėta, kad kasmet vykdant veiklą, tikslinės grupės skaičius gerokai išaugo, į parkus atvykdavo vis daugiau dalyvių. Į veiklą buvo įtrauktos ir naujos tikslinės grupės – asmenys su priežiūra darbo vietose, pabėgėliai, vyresni žmonės, veikos ir medžiaga taip pat išsiplėtė. Ypač pasiteisino veiklos organizavimas, bendradarbiaujant su regioniniais jaunimo specialistais, kurie užima dalyvių vaikus įvairiais žaidimais, piešimu, tuo tarpu dalyviai netrukdomi gali šviestis ir tobulinti savo įgūdžius.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


MoBiL

MOKYMOSI PARDUOTUVĖ IR ŠVIETIMO ORIENTAVIMO INFORMAVIMAS BEI KONSULTAVIMAS, VOKIETIJA

APIE PROJEKTĄ

Projektas finansuotas Vokietijos Badeno- Viurtembergo kultūros, švietimo ir sporto ministerijos. Pagrindinė projekto idėja yra padidinti žmonių, dalyvaujančių mokymesi visą gyvenimą, skaičių. Ypatingai norima pasiekti tuos, kurie nedalyvauja jokiuose tęstiniuose mokymuose. Projektas siūlo naujų būdų, kaip socializuoti žmones, pažinti tikslines grupes ir suprasti jų poreikius.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Projekto tikslinė grupė – asmenys, nutolę nuo tęstinio mokymosi dėl asmeninių ar įvairių kitų priežasčių. Tai prastai besimokiusieji, turintys žemą išsilavinimą, tie, kuriems reikia valstybės paramos, besidomintys tęstiniais mokymais.

TIKSLAS

Projekto tikslas – padidinti tęstiniuose mokymuose dalyvaujančių asmenų, ypač vyresnių, skaičių. MoBil taip pat ieško naujų būdų, kaip pasiekti žemą išsilavinimą turinčius asmenis ir skatinti jų smalsumą bei susidomėjimą tęstiniais mokymais.

METODAI

MoBil stengiasi pasiekti žmones jų pačių aplinkoje. Tai reiškia, kad mokymosi galimybės turi pasiekti tikslinę grupę, o ne atvirkščiai. Pagrindiniai projekto komponentai:

1. Mokymosi parduotuvė – fiksuota kontaktinė vieta, kur konsultuojama ir nukreipiama. Susidomėję asmenys gali užsukti į šias parduotuves darbo valandomis be išankstinės registracijos ir gauti informacijos apie tęstinius mokymus. Asmenys taip pat gali naudotis kompiuteriais ir rasti naudingos informacijos apie tęstinius mokymus.

2. Konsultavimas tikslinių grupių aplinkoje: gerovės ir socialinio darbo vietos, konsultavimo centrai, mokyklos, traukinių stotys, turgaus aikštės, futbolo turnyrai, rajonai ir pan.

3. Žemo slenksčio tikslinei grupei skirti seminarai, t. y. tarpkultūriniai susitikimai, interneto ir žiniasklaidos priemonių naudojimas, vokiečių, kaip užsienio kalbos, kursai, dokumentų pildymas ir pan.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

MoBil tikslas – pasiekti asmenis jų pačių aplinkoje – pagrindinis šio projekto išskirtinumas. Šis metodas lengvai gali būti pritaikytas kitai pažeidžiamajai grupei ar mokymosi tikslui. Mokymosi parduotuvės taip pat yra svarbus aspektas, leidžiantis asmenims lengvai pasiekti konsultantus. Itin svarbu informuoti kiekvienos paramos organizacijos ar panašios institucijos, kurios tiesiogiai dirba su tikslinėmis grupėmis, darbuotojus apie projektą ir jo veiklas.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Projektu siekiama, jog švietimo veiklos turėtų pasiekti tikslines grupes, o ne atvirkščiai. Taip pat norima skatinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, tikslinėms grupėms, siūlyti švietimo veiklas per egzistuojančius kontaktus ir bendradarbiavimą.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


Keliaujanti paroda apie neraštingumą

RAŠTINGUMO MOKYMAS IR KALBOS ĮGŪDŽIAI, ŠVEICARIJA

APIE PROJEKTĄ

Keliaujanti paroda apie raštingumą yra projekto „Informacijos skleidimas apie neraštingumo keliamus sunkumus – žmonėms, kurie tiesiogiai kontaktuoja ar dirba su neraštingais ir mažai raštingais asmenimis“ (angl. „Raising awareness for literacy difficulties – for people who come in contact or work with weak performers in literacy“), trukusio keturis su puse metų, dalis, kurio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į funkcinio neraštingumo fenomeną. Projektas apėmė visus trikalbius Šveicarijos regionus ir buvo vykdomas vokiškai kalbančios Šveicarijos skaitymo ir rašymo asociacijos (vok. Verein Lesen und Schreiben Deutsche Schweiz). Keliaujanti paroda yra vykusio projekto rezultatas.

Keliaujanti paroda jau buvo eksponuojama įvairiose vietose: įdarbinamumo centruose, bibliotekose, gatvėse. Ji buvo pristatyta ir kasmetinėje raštingumo konferencijoje Šveicarijoje.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Projekto tikslinė grupė – asmenys, dirbantys su neraštingais ar sunkumų turinčiais asmenimis: įdarbinamumo centrų ir socialiniai darbuotojai, medikai ir visuomenė. Netiesioginė tikslinė grupė – neraštingi ar turintys sunkumų asmenys. Keliant raštingumo problemas jų pačių aplinkoje, tiesiogiai teikiama nauda patiems neraštingiesiems.

TIKSLAS

Keliaujančios parodos tikslas – mažinti neraštingumą, įvairius tabu bei prietarus ir suteikti kuo daugiau informacijos visuomenei. Gyvybiškai svarbi raštingumo tema tampa matoma.

Kitas ir ne ką mažiau svarbus tikslas yra parodyti, kad rašymas ir skaitymas – kompleksiniai įgūdžiai, kuriuos įgyti sunku, be to, kad reikalavimai skaitymui ir rašymui šiuolaikinėje visuomenėje yra gerokai aukštesni nei prieš keletą dešimtmečių.

METODAI

Keliaujanti paroda yra skirta seminarams ir pristatymams, vykstantiems viduje. Tiek susidomėję asmenys, tiek organizacijos gali nemokamai užsisakyti parodą ir pristatyti ją žmonėms kalbėdami apie raštingumo iššūkius. Vokiškai kalbančios Šveicarijos skaitymo ir rašymo asociacija yra parengusi parodos lankstinukų, atvirukų ir informacinių leidinių apie raštingumo iššūkius.

Keliaujanti paroda yra renginių, kuriais asociacija siekia atkreipti dėmesį į raštingumo problemas, integrali dalis. Ekspertai pristato raštingumo problemas ir rodo filmą „Boggsen“ (http://www.boggsen.ch/), kuriame supažindinama su kasdieninėmis neraštingų ar mažai raštingų žmonių problemomis.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRITAIKYMAS

Keliaujanti paroda yra tęstinis projektas, kurio sąnaudos, paruošus medžiagą, mažos. Projekto idėja gali būti pritaikoma kitoms tikslinėms grupės ir temoms. Susidomėję asmenys ar organizacijos gali ja naudotis, todėl keliaujanti paroda ir papildoma medžiaga yra pritaikyta greitam ir veiksmingam plačiosios visuomenės informavimui apie aktualų klausimą.

PROJEKTO IŠSKIRTINUMAS

Keliaujanti paroda yra lanksti koncepcija, kuri gali būti naudojama bet kuriame švietimo sektoriuje. Tai ekonomiškai efektyvus būdas skatinti žmonių sąmoningumą ir kelti raštingumo problemas.

KONTAKTAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS


 

 

 

Copyright 2015 team training - Webdesign: Thomas Penka    |    Impressum und Datenschutz