Best Practice Voorbeelden gericht op het algemeen publiek

In het eerste subhoofdstuk kunt u projecten vinden, die erop gericht zijn het bewustzijn rondom een Leven Lang Leren te vergroten – met een specifieke focus op volwassenen met een grote afstand tot leren. Naast een algemeen aanbod, gericht op het brede publiek, vonden wij ook zeer interessante projecten, gericht op specifieke doelgroepen, zoals jongeren, analfabeten of mannen in landelijke gebieden die in sociale isolatie leven. De projecten blinken uit, omdat ze goed overdraagbaar zijn naar andere landen, doelgroepen en thema's.

Learning Festival

Leren met hoofd, hart, handen en voeten – een publi eke landeli jke informatie evenement, gericht op leermogelijkheden, Switzerland

Ov er het project

Het Lernfestival (Learning Festival) is een nationale bewustwordingscampagne voor een Leven Lang Leren en wil een nieuwe leerervaring creëren voor mensen in Zwitserland. Het festival duurt 24 uur en wordt eens per jaar georganiseerd. Het wil mensen op een creatieve manier stimuleren, om te participeren in een divers onderwijs aanbod en na te denken over een Leven Lang Leren.

Daarom vinden lokaal georganiseerde Lernfestivals plaats in heel Zwitserland. In 2014 werden in totaal 448 evenementen op 36 verschillende plaatsen georganiseerd. De SVEB (Zwitserse Federatie van Volwasseneneducatie) is de nationale coördinator van het Lernfestival en zorgt voor materiaal (bv poster, flyer, programma's) dat gratis gebruikt kan worden door de lokale organisaties. De festivals richten zich op het aanbieden van laagdrempelige leermogelijkheden. Om de lokale organisaties te ondersteunen, organiseert de SVEB workshops rondom communicatie, project management, media en netwerken. Het gehele aanbod tijdens de festivals is gratis.

Doelgroep

Het Lernfestival wil het brede publiek en met name volwassenen met een grote afstand tot onderwijs bereiken. Het brengt aanbieders uit het onderwijs, het arbeidsbureau, politici, regionale spelers en natuurlijk het grote publiek bij elkaar, waarbij specifiek aandacht wordt gegeven aan mensen die geen of weinig toegang hebben tot onderwijs.

Doel

Het Lernfestival wil mensen op een creatieve manier motiveren, om deel te nemen in het onderwijsaanbod en na te denken over Leven Lang Leren. Het festival biedt laagdrempelige leermogelijkheden voor de bezoekers, zodat ze zich een goed beeld kunnen maken van de mogelijkheden in het informele, evenals formele onderwijs. Een ander nuttig aspect van het Lernfestival is de mogelijkheid, om te kunnen netwerken met veel verschillende actoren in het onderwijsveld.

Methode / Aanpak

Naast de algemene werkwijze zoals die hierboven is beschreven probeert het Lernfestival de doelgroep actief te betrekken, om zeer laagdrempelige leermogelijkheden tijdens het festival aan te kunnen bieden.

Om mensen actief te betrekken bij de verschillende events worden wedstrijden en competities, zoals 'Superbrain', 'Educatieve Landschap' of 'Star Walk' georganiseerd.

Als innovatieve outreachende methode wordt ook de methode van het "Beratungs Mobil" geïmplementeerd. Een bus rijdt naar de verschillende steden, waar de Lernfestivals plaatsvinden, met het idee om met mensen op straat direct in contact te komen. De bus is een rode bus uit Londen en trekt de aandacht van veel mensen. In de bus wordt op een laagdrempelige manier educatieve begeleiding aangeboden. Mensen kunnen direct proberen, om iets met hun handen doen of iets te leren op een zeer laag niveau. Daarnaast zijn er circusartiesten, om de aandacht van mensen te trekken.

Impl ementatie / Ov erdraagb aarheid

Het idee van het Lernfestival kan gemakkelijk worden overgedragen naar andere landen of specifieke doelgroepen. Er zijn online diverse materialen beschikbaar over het project, zoals checklists en praktische hulpmiddelen.

Het is geweldig als niet alleen onderwijsinstellingen, maar ook bedrijven, musea en bibliotheken deelnemen aan het Lernfestival, omdat hierdoor een brede waaier van leermogelijkheden gepresenteerd kan worden aan het publiek.

Waarom is het zo speciaal?

Het Lernfestival is een flexibel concept, dat op een laagdrempelige manier geïmplementeerd kan worden in verschillende onderwijscontexten. Het is ook een kosteneffectieve manier om de aandacht te richten op een Leven Lang Leren. Daarnaast probeert het Lernfestival leerlingen op een creatieve manier – zoals prijsvragen en outreachende activiteiten met het Beratungsmobil– te betrekken bij de verschillende evenementen.

Contact en meer informatie


Men´s Shed Association

het delen van kennis en vaardigh eden voor mannen, ierland

Over het project

Meath Partnership realiseerde zich tijdens de verschillende 'community-based' activiteiten, die door de organisatie worden uitgevoerd, dat de 'community groups' voornamelijk bestaan uit vrouwen en dat er een significant gebrek aan sociale activiteiten is voor oudere mannen, met name mannen, die alleen wonen op het platteland. In 2006 liet Meath Partnership zich inspireren door het Australische model van Men's Shed. Volgens professor Barry Golding, een beschermheer van Mens's Shed in Australië, praten mannen eerder schouder-aan-schouder in plaats van face-to-face en vinden ze het makkelijker om te communiceren en in het openbaar hun ervaringen en problemen te delen tijdens een gemeenschappelijke activiteit.

Men's Shed is een gratis programma op lokaal niveau waarin mannen op elk gewenst moment kunnen deelnemen. Het is een programma, waarbij het delen van kennis, ideeën, en het aangaan van gemeenschappelijke activiteiten centraal staat. Het is gericht op het creëren van een steungroep voor mannen, die geïsoleerd zijn binnen hun gemeenschappen. Activiteiten zijn o.a. het spelen van games - kaarten, schaken, klaverjassen - computervaardigheden, Pilates, activiteiten, zoals het herstellen van een oude boerderij, het repareren van machines, het maken van meubels en het deel nemen aan excursies.

De Ierse Men's Shed Vereniging werd opgericht in januari 2011 met als doel de ontwikkeling en duurzaamheid van Men's Shed op het eiland Ierland te ondersteunen.

Implementatie / Overdraagbaarheid

Het Men's Shed model werd oorspronkelijk ontwikkeld in Australië en op een zeer succesvolle manier overgedragen naar Ierland. Het model heeft een groot potentieel, om mannen in een landelijke gebied of en dorp bij elkaar te brengen. Het model is pas recentelijk geïmplementeerd in het Verenigde Koninkrijk, waarin nu al 16 verschillende afdelingen draaien.

Zowel de Ierse, als ook de Britse Men's Shed Vereniging laten zien hoe een Men's Shed afdeling opgezet kan worden: Ierland maakt gebruik van regio bemiddelaars en het Verenigde Koninkrijk heeft een online handboek gepubliceerd op hun website.

De afdelingen kunnen zich boven water houden door lidmaatschapsbijdragen en / of fondsenwerving. Wat precies nodig is hangt af van de set-up en de activiteiten, die georganiseerd worden. Bijvoorbeeld: moet er huur betaald worden of niet.

Waarom is het zo speciaal?

Men's Shed afdelingen zijn opgezet vanuit een gedeeld interesse. Het betreft vaak activiteiten, die te maken hebben met kunst, kunstnijverheid en technische vaardigheden – allemaal dingen die normaal gesproken in een achtertuin of schuur gedaan worden. Maar, in plaats van alleen te werken, wordt hier met een gezamenlijk interesse gewerkt, terwijl de sociale interactie tussen de deelnemers centraal staat, wat wederom een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid en het welbevinden van de deelnemers.

In een tijd van bezuinigingen geeft Men's Shed werkeloze mannen een doel en een ondersteunend netwerk, dat ze anders misschien niet zouden hebben. Het delen van kennis geeft de mannen een gevoel van voldoening, waardoor ze het gevoel krijgen een bijdrage te kunnen leveren. Men's Shed is ook een plek om te socialiseren en kost in vergelijking met een kroeg helemaal niets.

Contact en meer informatie

'Chillen – actie – begeleiden'

informatie evenement over leermogelijkheden in het park Oostenrijk Europese Good, Oostenrijk

Over het project

'Chillen - actie – begeleiden' vindt plaats in de parken van Wenen tijdens de zomermaanden. De doelgroep bestaat uit jonge volwassenen (met onderwijsachterstanden) en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen). De evenementen hebben een separate 'chill area', die uitnodigt, om te blijven en door het voorlichtingsmateriaal te bladeren, een 'action area', waar vaardigheden en competenties zichtbaar worden gemaakt, en een 'counsel area', waar individuele begeleiding wordt geboden. Aan de balie worden individuele vragen over oriëntatie, onderwijs, opleiding, werk, (financiële) ondersteuning en meer beantwoord. Naast de gezellige zithoek is de action area de meest belangrijke attractie; dit gebied bestaat uit o.a. een mobiele fietsenmaker, een mobiele graffiti muur, en een slackline om je evenwicht en andere vaardigheden te trainen. Natuurlijk is er ook een goede geluidsinstallatie, die door de deelnemers gebruikt kan worden, om 'hun' muziek te spelen - en de muziek die gespeeld wordt is net zo divers als de mensen die deelnemen aan het evenement.

Implementatie / Overdraagbaarheid

Het concept is gericht op het vinden van plaatsen, waar jongeren graag hun tijd doorbrengen. Jongeren worden in 'hun' taal aangesproken en het aanbod is gericht op hun specifieke interesses en vaardigheden. Door nauwe samenwerking met de beheerders van parken en veld- en jeugdwerkers kunnen de juiste plaatsen worden geselecteerd en de evenementen efficiënt en effectief worden gepromoot.

Tijdens de evenementen worden flyers en ander informatiemateriaal verspreid, specifiek gericht op de doelgroep. Het 'actieve betreden van de openbare ruimte' en de actieve opstelling in het contact zoeken vermindert scepsis en terughoudendheid. Grote nadruk wordt gelegd op netwerken en het creëren van synergie, waardoor veel informatie verspreid kan worden.

Waarom is het zo speciaal?

In de loop der jaren is de doelgroep in het park steeds groter geworden. De evenementen richten zich nu op alle park bezoekers: mensen met begeleide banen, mensen met een migratie achtergrond, ouderen, enzovoorts. Hierdoor zijn ook de activiteiten en materialen, die worden aangeboden aangepast en uitgebreid. Met behulp van verschillende 'deuropeners' wordt de wens voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling en de drive voor het leren en een (hogere) kwalificatie, geïnspireerd. De organisatie van evenementen in samenwerking met regionale jongerenwerkers heeft zich als bijzonder effectief bewezen. De jongerenwerkers houden de jongere kinderen bezig met spelletjes, schilderen en soortgelijke activiteiten, zodat ongestoord gebruik kunnen maken van de advisering en begeleiding rondom onderwijs en opleiding.

Contact en meer informatie


MoBiL

leer winkel voor outreach educatieve begeleiding en advisering, Duitsland

Over het project

MoBil - Mobile Bildungsberatung in Tübingen - is een project dat gefinancierd wordt door het Ministerie van cultuur, onderwijs en sport in Baden-Württemberg, Duitsland. Het belangrijkste idee achter MoBil is om meer mensen te laten deelnemen aan het Leven Lang Leren programma en vooral diegenen te bereiken, die nog geen verdere opleiding hebben gehad. Mo- Bil biedt mogelijkheden, om contact te leggen met andere mensen, de doelgroep te bereiken en te voldoen aan de behoeften van de doelgroep.

Doelgroep

MoBil wil mensen met een grote afstand tot leren bereiken. Dit geldt voor mensen, die weinig hebben bereikt, mensen met een lage opleiding, mensen, die in de bijstand zitten en mensen die geïnteresseerd zijn in verder onderwijs.

Doel

MoBil wil het aantal deelnemers in het onderwijs en het aantal oudere leerlingen verhogen. Deelnemers dienen gesteund en aangemoedigd te worden tijdens een Leven Lang Leren. MoBil wil met nieuwe manieren meer aansluiting zoeken met laag opgeleide mensen, en hun nieuwsgierigheid en interesse in leren verhogen.

Methode / Aanpak

MoBil wil mensen in hun eigen omgeving bereiken, wat betekent dat onderwijskansen en begeleiding naar de doelgroep komt en niet omgekeerd. Mo- Bil is gebaseerd op verschillende onderdelen:

1. De MoBil-Lernladen (Leerwinkel) is een vaste aanspreekpunt en een laagdrempelige plek voor leren en begeleiding. Tijdens de openingstijden kan iedereen binnenkomen, zonder vooraf een afspraak te moeten maken. In de winkel wordt informatie over de verschillende leermogelijkheden verstrekt. Daarnaast zijn er ook computers beschikbaar, die gebruikt kunnen worden door de bezoekers voor individueel onderzoek.
2. Mobile begeleiding in de omgeving van de doel groep, wat betekent: bij sociale werkplaat sen, scholen, treinstations, marktpleinen, voet baltoernooien, buurthuizen,adviescentra etc.
3. Laagdrempelige workshops en cursussen, gericht op de doelgroep, zoals: interculturele ontmoetingen, gebruik van internet en so ciale media, Duits als tweede taal en het aanvragen en invullen van documenten.

MoBil biedt ook aan om de kosten van een opleiding te betalen, waardoor mensen extra gemotiveerd zijn, om aan een onderwijsaanbod deel te nemen.

Implementatie / Overdraagbaarheid

Het belangrijkste element in het MoBil Project is het, om de doelgroepen ontmoeten in de eigen leefwereld. Deze benadering kan goed gebruikt worden bij alle kwetsbare groep en helpen bij elke vorm van opleiding, De leerwinkels zijn een belangrijk aspect van het project, omdat ze laagdrempelig zijn en toegang bieden aan iedereen. Daarnaast is het van cruciaal belang, om medewerkers in de verschillende (sociale) organisaties, waar de doelgroep regelmatig verkeert, te informeren over het aanbod en de mogelijkheden in de leerwinkels.

Waarom is het zo speciaal?

Onderwijs komt naar de doelgroep toe en niet omgekeerd. De benadering van MoBil is erop gericht om een 'relatie op te bouwen met een relatie': een band opbouwen met de doelgroep en hen een leeraanbod maken door middel van reeds bestaande relaties.

Contact en meer informatie


Reizende tentoonstelling over analfabetisme

educatieve mogelijkheden en onderwijs geletterdheid en taalvaardigh eden, Zwitserland

Over het project

De reizende tentoonstelling over geletterdheid ontwikkeld is ontwikkeld tijdens het 4 ½ jaar durende project "Sensibilisering voor analfabetisme - voor mensen die in contact komen of werken met laag geletterde groepen". Het project, dat eindigde in oktober 2014, had het doel om het algemeen publiek bewust te maken van functioneel analfabetisme en werd uitgevoerd in alle drie taalgebieden in Zwitserland door de Vereniging voor Lezen en Schrijven in Duitstalig Zwitserland (Verein Lesen und Schreiben Deutsche Schweiz). De reizende tentoonstelling is een resultaat van dit project en is nu een continu aanbod.

Reizende tentoonstellingen werden al georganiseerd op andere locaties, zoals arbeidsbureaus, bibliotheken, multi-generatiehuizen of gewoon op straat voor het grote publiek. Het was ook een deel van de jaarlijkse conferentie over geletterdheid in Zwitserland (zie foto's).

Doelgroep

De reizende tentoonstelling is gericht op mensen, die in contact komen en werken met laag geletterden, zoals maatschappelijk werkers, medewerkers bij arbeids- en uitzendbureaus, artsen, en het grote publiek, om hen te informeren over relevante kwesties rondom geletterdheid. Indirect richt het project zich ook op laag geletterden zelf. Door het versterkte bewustzijn van hun omgeving profiteren ook zij van de reizende tentoonstelling.

Doel

De reizende tentoonstelling is erop gericht, om belemmeringen, taboes en vooroordelen, gericht op laag geletterdheid en analfabetisme te verminderen en een breed scala aan mensen te informeren over het onderwerp. Hierdoor wordt interesse gewekt en wordt het vitale belang van geletterdheid zichtbaar gemaakt.

Daarnaast wil het project laten zien dat lezen en schrijven zeer complexe vaardigheden zijn, die moeilijk te leren zijn, terwijl het belang ervan vele malen hoger is dan een paar decennia geleden.

Methode / Aanpak

De reizende tentoonstelling is specifiek ontwikkeld voor indoor workshops en presentaties. Geïnteresseerde personen of organisaties kunnen de tentoonstelling gratis bestellen en hiermee mensen voorlichten over de problemen rondom geletterdheid. De Vereniging voor Lezen en Schrijven in Duitstalig Zwitserland biedt naast deze reizende tentoonstelling, ansichtkaarten, brochures en een handboek aan, om mensen over geletterdheid en analfabetisme te informeren.

De reizende tentoonstelling is een integraal onderdeel van evenementen, die door de Vereniging voor Lezen en Schrijven in Duitstalig Zwitserland worden georganiseerd, om de bewustwording van geletterdheid en analfabetisme te vergroten. Hierbij presenteert een deskundige onderwerpen rondom het thema laag geletterdheid en analfabetisme met behulp van een bijbehorende Power Point presentatie en de film "Boggsen" (http:// www.boggsen.ch), die informeert over de problemen, die laag geletterden dagelijks ondervinden.

Implementatie / Overdraagbaarheid

De reizende tentoonstelling is een doorlopend project. De kosten zijn laag, omdat de tentoonstelling al ontworpen is en bestaat. Het idee kan gemakkelijk worden overgedragen en gebruikt worden voor andere doelgroepen en thema's. Iedereen kan de tentoonstelling bestellen en gebruiken voor evenementen. Het is zo ontworpen, dat een grote groep mensen hiervan kan leren.

Waarom is het zo speciaal?

De reizende tentoonstelling is een flexibel concept met een laagdrempelige implementatie, die gebruikt kan worden in verschillende instellingen. Het is een kosteneffectieve manier om het bewustzijn rondom het thema geletterdheid en analfabetisme te vergroten.

Contact en meer informatie


 

 

 

Copyright 2015 team training - Webdesign: Thomas Penka    |    Impressum und Datenschutz