Best practice-projecten voor migranten

Het ondersteunen van migranten en vluchtelingen tijdens hun integratie in de ontvangende landen en samenlevingen is een belangrijke taak in heel Europa. Hun deelname aan het voortgezet onderwijs is vaak lager dan die van de plaatselijke bevolking. Tijdens ons onderzoek hebben we een aantal buitengewone methodes en en projecten gevonden, die specifieke ondersteuning bieden aan mensen met een migratieachtergrond.

Over het project

Quali-Fair richt zich op mensen, wiens eerste taal niet Duits is, die in Oostenrijk wonen, en die graag toegang willen tot verdere scholing en opleidingsmogelijkheden (gemiddeld en hoog), maar geconfronteerd worden met verschillende barrières (gebrek aan informatie, taalbarrières, moeilijke toelatingsexamens, etc.). In het kader van Quali-Fair werken mensen uit de doelgroep aan de ontwikkeling van nieuwe competenties in samenwerking met deskundige educatieve trainers. Samen ontwerpen ze een gedetailleerd leerplan voor de geleidelijke verwezenlijking van het educatieve doel, en creëren zij de noodzakelijke externe omstandigheden voor de realisatie van het leerplan. In het realisatieproces van het leerplan ontvangen deelnemers intensieve begeleiding van de trainers en het Open Leer Centrum.

Implementatie / Overdraagbaarheid

Het doel van Quali-Fair is, om de deelnemers te plaatsen in cursussen / trainingen en kansen / banen, op basis van hun competenties, in plaats van hen banen en cursussen toe te wijzen, die op dat moment toevallig worden aangeboden. Om dit te bereiken is de Quali-Fair 'Beschrijving van competenties' van vitaal belang, omdat het een holistische kijk geeft op de individuele competenties van elke deelnemer en de basis vormt voor de ideale scholing van elk individu. Het is essentieel om alle formeel en informeel verworven vaardigheden en competenties van de deelnemer in kaart te brengen, evenals zijn / haar wensen, verwachtingen en doelen. Nadat deelnemers voor een bepaalde onderwijsrichting hebben gekozen worden ze niet alleen gelaten; ze worden begeleid tot aan de succesvolle afronding van de training / opleiding. Het Open Leer Centrum biedt eenvoudig toegang tot pc-werkstations, diverse leermiddelen, e-learning mogelijkheden en actief overleg met de bestaande opleidingen en een educatieve aanbod. De inhoud van de lessen met betrekking tot kennisoverdracht en het leermateriaal worden afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

Waarom is het zo speciaal?

Quali-Fair is uniek door zijn holistische benadering,die zowel de training en opleiding omvat. Het biedt ondersteuning aan de deelnemers bij het kiezen van een onderwijsrichting tot aan de succesvolle afronding van de desbetreffende opleiding of educatief programma. Het project is flexibel en doelgroep gericht. Door zich intensief te richten op de de behoeften en de doelstellingen van de deelnemers worden onderwijsdrempels verlaagd en de toegang tot educatieve middelen vergroot. Als gevolg van de vrije en open toegang tot het Open Leer Centrum en de sterk geïndividualiseerde mogelijkheden van het gebruik ervan, wordt het onderwijs opengesteld voor mensen, die normaal gesproken niet kunnen deelnemen aan meer geformaliseerde vormen van onderwijs, omdat ze niet over de middelen, de voorwaarden of de mogelijkheden beschikken om zo een opleiding te volgen.

Contact en meer informatie


Over het project

Zweden staat, net als Nederland, bekend om de verschillende verenigingen en stichtingen, die zich richten op de vele problemen uit de samenleving. De nationale, regionale en lokale overheden in Sweden hebben een overleg- en consultatiestructuur met verenigingen ontwikkeld, om aanstaande veranderingen in de maatschappij en wijzigingen in het beleid te bespreken. Daarom is het een officiële doelstelling, om nieuwe migrantengroepen te stimuleren verenigingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau op te starten.

Doelgroep en doel

In 2013 is de regionale Vereniging tegen Discriminatie in Östergötland begonnen met een studie cirkel voor vrouwen met verschillende culturele achtergronden, om hen aan te moedigen te participeren in Zweedse verenigingen, Onderzoek heeft aangetoond dat het onder de migranten vooral de mannen zijn, die betrokken zijn bij nieuwe verenigingen. De Vereniging tegen Discriminatie in Östergötland wilde de ongelijke man-vrouw verdeling in evenwicht brengen en heeft daarom een specifiek aanbod gecreëerd voor vrouwen.

De methode

De groep werkte voor een jaar, met behulp van de studie cirkel methode, waarbij de betrokkenheid van ieder lid cruciaal is. De studie cirkel methode is zeer populair binnen het informele volwasseneneducatie systeem in Zweden en heeft acht principes:

1. Gelijkheid en het principe van democratie; het werk is gebaseerd op de gelijkheid onder de cirkel leden.
2. Liberation principe; het werk in de studie kring moet uitgaan van de ervaring en kennis van de leden.
3. Samenwerking en vriendschapsprincipe; samen werken aan gezamenlijke doelstellingen, om elkaar te helpen in plaats van te concurreren.
4. Het vrijheidsbeginsel; de doelstellingen van de studie cirkel wordt bepaald door de behoeften en wensen van de leden.
5. Het principe van continuïteit en planning; de studies in een studie kring dragen bij aan toekomstige studies. De leden ontwikkelen een plan van aanpak en bepalen o.a. hoe vaak ze bij elkaar komen.
6. Het principe van actieve deelname; iedereen heeft de plicht om actief deel te nemen.
7. Het principe van studiemateriaal; veel studiekringen creëren hun eigen materiaal.
8. Het principe van verandering en actie; de leden leren niet alleen voor zich zelf maar streven naar verandering en actie. Voor de individuele partners kan dit positief bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en een verandering in hu omgeving.

Uitvoering

20 vrouwen namen gedurende een jaar deel aan de studie kring en onderzochten hoe discriminatie en racisme tegen kan worden gegaan, op welke manier gepest wordt binnen stichtingen en organisaties, welke functies en verantwoordelijkheden de Raad van Bestuur heeft, hoe subsidieaanvragen kunnen worden gesteld, en hoe men zich moet presenteren voor een grote groep. De groep ontwikkelde ook een boek ter inspiratie van vrouwen met een buitenlandse achtergrond.

Waarom is het zo speciaal?

De studie cirkel eindigde in november 2014. 7 van de 20 deelnemers begonnen verschillende verenigingen voor vrouwen en de rest vervulde verschillende taken binnen deze organisaties, bijvoorbeeld als lid van de Raad van Bestuur. Dit was een succesvolle en innovatieve manier, om de invloed van allochtone vrouwen in de samenleving te versterken.

Contact en meer informatie


Over het project

Het Protection System Asielzoekers (SPRAR ) in Italië is ontwikkeld in het kader van wet 189/2002. SPRAR is een netwerk van lokale overheden (gemeenten en provincies), die projecten uit voeren voor asielzoekers en vluchtelingen en toegang hebben tot het Nationaal Fonds voor asielbeleid en diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De coördinatie van SPRAR ligt bij de Centrale Dienst en heeft als taken: informatie, promotie, advies en technische bijstand aan lokale overheden, alsmede toezicht op project activiteiten voor asielzoekers en personen die internationale bescherming genieten in Italië.

Doelgroep

De doelgroep zijn asielzoekers en vluchtelingen, die in Italië via de zee of via de landsgrenzen binnen komen, om bescherming te zoeken, vaak in omstandigheden die een ernstige gevaar vormen voor hun leven. Hun verzoek om bescherming wordt onderzocht door comités, waarbij asiezoekers uitleg moeten geven over de reden van hun vlucht. Degenen die een positief respons krijgen, ontvangen vervolgens de status van vluchteling of worden als persoon beschouwd, die internationale bescherming verdienen.

De zuidkust, maar ook de landsgrenzen in het noordoosten van Italië, staan al jaren steeds meer onder druk door de constante toestroom van migranten die asiel aanvragen in het land. Het zijn mannen, vrouwen en kinderen, die gedwongen hun land ontvluchten als gevolg van vervolging, oorlog, en schendingen van de mensenrechten. Ze moesten hun huis, werk, familie, vrienden, geliefden, gewoonten, en de normaliteit van het dagelijks leven verlaten. Velen van hen zullen hun meest dierbaren nooit meer zien. Velen van hen zijn gemarteld, hebben extreem geweld ervaren en hebben de dramatische ervaring van een schipbreuk ternauwernood overleefd. Het zoeken naar bescherming in Europa heeft tot lange reizen geleid. In vaak onmenselijke omstandigheden hebben zij continenten, staten, woestijnen en zeeën doorkruist met het risico alles te verliezen. Zelfs hun leven.

Doel

Het doel van SPRAR is het garanderen van een geïntegreerd ontvangst van asielzoekers en vluchtelingen. Uitgaand van het principe van gastvrijheid en een gedecentraliseerd netwerk, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken – afdeling Burgerlijke vrijheden en Immigratie-, de Nationale Vereniging van Italiaanse Gemeenten (ANCI) en de UNHCR een Memorandum of Understanding voor de oprichting van een nationaal programma voor asiel (PNA) ontwikkeld. Dit was de geboorte van het eerste experiment met een openbaar systeem voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen, verspreid over het hele Italiaanse grondgebied, met betrokkenheid van de centrale en lokale instellingen, op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de lokale overheden. Wet nr. 189 / 2002 is vervolgens geïnstitutionaliseerd en heeft deze maatregelen in het SPRAR systeem geïntegreerd.

Methode / Aanpak

De doelgroep wordt bereikt, doordat vluchtelingen en asielzoekers gemeld worden bij de Service Centrale. Meldingen kunnen worden gedaan door:

➜ Lokale overheden in het netwerk SPRAR;
➜ Verenigingen en sociale coöperaties van lokale SPAR projecten;
➜ Beveiligingsdiensten;
➜ Sociale coöperaties, religieuze instellingen, lokale en/of nationale verenigingen;
➜ Prefecturen (waarvoor specifieke regelgeving geldt);
➜ Opvangcentra voor asielzoekers;
➜ Politiebureaus.

SPRAR heeft een bijzonder bevoorrechte rol als observatorium op het grondgebied. Regionale en lokale overheden kunnen met steun van de derde sector zorgen voor interventies van "geïntegreerde opvang", dat loutere kost en inwoning overschrijdt, en ook nog aanvullende maatregelen biedt, zoals informatie, ondersteuning, hulp en begeleiding door de ontwikkeling van individuele trajecten, gericht op de sociaal-economische ontwikkeling.

Uitvoering

Er is hier sprake van gedwongen migratie, die gepaard gaat met trauma en lijden een een cultuurschok in het ontvangende gastland. De zorg voor deze mensen is gericht op het herstellen van hun autonomie door middel van een reeks van diensten, beginnend met welkomst materiaal (drankjes en een veilige plek), hulp om zich te oriënteren en toegang te krijgen tot lokale diensten, taal onderwijs, opleiding en herscholing, en begeleiding bij het vinden van werkgelegenheid, huisvesting en sociale, juridische bescherming en psychosociale gezondheid.

SPRAR is gebouwd op het concept van empowerment. Het is een individueel proces en georganiseerd op een manier waardoor individuen de mogelijkheid hebben om hun eigen potentieel ver te ontwikkelen.

Waarom is het zo speciaal?

Het systeem is bijzonder, omdat het een innovatieve aanpak heeft en een data-systeem combineert met het recht op asiel in Italië door de vaststelling van richtlijnen en kwaliteitsnormen die gelegitimeerd zijn. In feite wilde de overheid de verantwoordelijkheid voor het vluchtelingenvraagstuk naar zich toe te trekken door en een meer gestructureerd netwerk en gedecentraliseerde opvangcentra op te zetten, die worden gefinancierd door een Nationaal Fonds voor asiel. De belangrijkste kenmerken van dit systeem zijn te zijn:

1. Multi-level benadering, want het is een samenwerking tussen het nationale niveau (ministerie van Binnenlandse Zaken / Servizio Centrale), de lokale overheden (gemeenten, Unie van gemeenten en provincies) en de organisaties van de derde sector.
2. Gedecentraliseerd en duurzaam beheer, door dat opvang centra gevestigd zijn in lokale gemeenten
3. Versterking van het territoriale netwerk en het welzijn, gericht op gelijke kansen en een verbeterde toegang tot rechten / diensten en civiele intercultureele evenementen.

Contact en meer informatie


Over het project

Het doel van Melete is om belemmeringen met betrekking tot onderwijs voor mensen met een onderwijsachterstand in kaart te brengen en te onderzoeken op welke manier deze drempels verlaagd kunnen worden. Het project biedt toegang tot het starten van voortgezet onderwijs en alledaags leren door middel van verschillende benaderingen en methoden (participatie, mentoring, peer-to-peer benaderingen, etc.).

Implementatie / Overdraagbaarheid

Bij Melete, worden migranten, die al langere tijd in Oostenrijk hebben geleefd, opgeleid als educatieve gidsen. Trainers uit het onderwijs en begeleidende instellingen in Salzburg leren deze gidsen alles over (verder) onderwijs. De opgeleide gidsen geven vervolgens deze informatie door in hun gemeenschap, en motiveren potentiële deelnmers door te vertellen over het gratis aanbod van Melete. Het aanbod varieert – van laagdrempelige activiteiten, zoals samen koken met een geïntegreerde cursus Duits, tot aan onderwijs en een educatief aanbod, zoals een cursus computervaardigheden of wiskunde voor het dagelijks leven. Bovendien leren begeleiders, om deelnemers te begeleiden, specifiek gericht op hun individuele leerbehoeftes. Een belangrijke succesfactor van Melete is het brede netwerk en de samenwerking met het onderwijs, begeleidende instellingen, migrantenor ganisaties en de belangengroepen. Hierdoor is het aanbod van Melete beschikbaar in verschillende instellingen en op verschillende evenementen (bijvoorbeeld door korte presentaties te geven tijdens een intercultureel ontbijt of informatiebijeenkomsten in een buurthuis).

 

 

 

Waarom is het zo speciaal?

Melete maakt gebruik van een veelvoud aan verschillende methoden en benaderingen, om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Voorbeelden:

In het gehele Melete aanbod wordt gewerkt met trainers en / of co-trainers met een migratieachtergrond. Zij begrijpen de individuele problemen van de doelgroep en kunnen daarmee omgaan. Daarnaast dienen zij als rolmodel. De inhoud van de verschillende educatieve cursussen wordt bepaald door workshops te organiseren met educatieve gidsen en deelnemers van de basis opleidingen. De toegang van cursussen wordt gegarandeerd door het aanbieden van gratis cursussen, het kiezen van een vertrouwde leeromgeving en door geen voorkennis te eisen (zoals een bepaalde taalvaardigheid). Daarnaast wordt op de behoeften van de deelnemers ingegaan door de inhoud van de cursus aan te passen aan het dagelijkse leven van de deelnemers (met behulp van actuele informatie zoals bustijden of uitleg over bijsluiters).

Gerichte PR voor sensibilisering en een breed netwerk met verschillende instellingen en belangengroepen van de doelgroep heeft ertoe geleid, dat Melete nu wordt gezien als een regionaal merk, dat staat voor succesvolle en doelgroepgerichte activiteiten met en voor migranten.

Contact en meer informatie


Achtergrond

Het TEPROM project is gericht op werkzoekenden, die wonen in de sociaaleconomisch en cultureel achtergestelde omgeving van Ostrava, Havirov, Olomouc, Prerov, en Prostejov. Het betreft daarbij vooral Roma, die op het arbeidsbureau voor meer dan 5 maanden geregistreerd staan, en / of degenen, die de zorg voor een kind onder de 15 jaar hebben. De uitvoerende organisatie en haar partners (Silezische Diaconaat, Mensen in Nood) werken met de doelgroep over een lange periode en richten zich op thema's, die bijdragen aan verminderde kansen op de arbeidsmarkt. Enkele voorbeelden zijn: Roma etniciteit, het verstrekken van verkeerde informatie, het geven van een 'slechte' adres, het hebben van weinig of geen opleiding/kwalificatieniveau, een geschiedenis van langdurige werkloosheid en een lage motivatie om een baan te zoeken. De doelgroep wordt benaderd op verschillende manieren:

➜ rechtstreeks door de maatschappelijk werker / veldwerker;
➜ door de kantoren van het arbeidsbureau ;
➜ door samen te werken met plaatselijke NGO's;
➜ in samenwerking met de sociale dienst van de verschillende gemeentes.

Afgestudeerden uit eerdere projectrondes, die werk konden vinden in hun regio, worden als rolmodellen gebruikt.

Ev aluatie

Het project en de daarmee samenhangende activiteiten worden continu geëvalueerd door de deelnemers door middel van zelf rapportage en evaluatie vragenlijsten. Aan het einde van het project werd een definitieve evaluatie uitgevoerd, gericht op doelstellingen en resultaten. Het project werd gepromoot via verschillende kanalen: er werden folders en posters verspreid in non-profit organisaties, arbeidsbureaus en sociale diensten. Verdere informatie over het project en de resultaten werden op de website www.esfcr. cz gepubliceerd.

Implementatie / Overdraagbaarheid

Het project concept is, met kleine veranderingen als gevolg van de specifieke kenmerken van de betrokken regio, naadloos overdraagbaar naar andere regio's. Er is een vrijwel identieke uitvoering van het project gestart in Liberec stad met vergelijkbare resultaten. Naar onze mening kan het project ook in andere landen met vergelijkbaar socioculturele kenmerken (zoals Slowakije, Polen) geïmplementeerd worden, mits er enkele wijzigingen en aanpassingen worden gedaan, die gericht zijn op de specifieke behoeften van de buurlanden en de doelgroep.

Waarom is het zo speciaal?

“'Deelnemers verwierven nieuwe vaardigheden om te werken in sociale organisaties'. 'Bijna de helft kreeg een baan.'

Voortzetting

De uitvoerende organisatie en haar partners blijven werken met de doelgroep via andere gerelateerde projecten binnen de verschillende gebieden in Moravië en de regio Olomouc.

Contact en meer informatie


Over het project

Het project 'Innovatieve methoden en praktijken, om sociale inclusie te bevorderen', richt zich op sociale uitsluiting, die nog steeds zeer hoog is in landen van de Europese Unie. Het versterk een bottom-up aanpak, om de capaciteit en de bereidheid van gemarginaliseerde groepen te verhogen, waardoor zij (weer) onderdeel worden van de samenleving. Het project introduceert een sociaal mobiliteits- model – dat nieuwe wegen van sociale mobiliteit beschrijft, om sociale uitsluiting te overwinnen. Het project werd uitgevoerd door acht organisaties uit zes Europese landen: Tsjechië, Duitsland, Litouwen, Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Doelgroep

Het project richt zich op werklozen met een bijzondere nadruk op vrouwen, ouderen en migranten.

Doel

Het project heeft tot doel de level van sociale integratie van de doelgroepen te verhogen en hen uit te rusten met kennis en vaardigheden, die hen ondersteunen in de participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

 

 

 

Methode / Aanpak

Het sociale mobiliteits-model bestaat uit 3 delen:

1. De methode "sociaal groups-mentoring", die gebruik maakt van een groepsmethodiek; de ervaring van een mentor wordt optimaal benut; hij werkt met kleine groepen van gemarginaliseerde personen met vergelijkbare problemen.
2. Het rolmodel van sociale integratie wordt gebruikt als educatief hulpmiddel voor leerlingen, om het zelfvertrouwen te versterken; er wordt geleerd van de ervaring van mensen die sociale uitsluiting hebben overwonnen en nu een sociaal geintegreerd leven leiden.
3. Het verstrekken van trainingsmateriaal voor beeldende workshops over gelijke kansen en non-discriminatie.

Implementatie / Overdraagbaarheid

Het sociale mobiliteits-model kan gemakkelijk worden overgedragen naar andere landen. De verschillende materialen van het project zijn online beschikbaar, dat wil zeggen presentaties, videos, e-boeken, richtlijnen. Al het materiaal is beschikbaar in het Engels en een deel van het materiaal is ook beschikbaar in het Tsjechisch, Nederlands, Duits, Litouws en Spaans.

Waarom is het zo speciaal?

Het project resultaat "Social Mobility Model (SMM)" wordt geïntroduceerd met de samenvoeging van de drie onderling verbonden educatieve trajecten, zoals hierboven aangegeven. Het SSM is een geweldig hulpmiddel voor organisaties (volwassenenonderwijs, ngo's, buurthuizen), die werken op het gebied van sociale integratie, en sociaal achtergestelde personen helpen, om sociale uitsluiting te overwinnen en een sociaal geïntegreerd leven te leiden.

Contact en meer informatie


Achtergrond

Het educatieve programma Gendalos is een lopend project, dat sinds September 2013 door IQ Roma servis, O.S. in Brno, Tsjechië wordt gecoördineerd.

Gendalos is een uitgebreid programma, dat jonge Roma ondersteunt, om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het programma aanbod is gratis en toegankelijk voor iedereen binnen de doelgroep.

Als gevolg van de slechte sociale- en leervaardigheden hebben Roma leerlingen minder kansen om een baan te vinden, die daadwerkelijk aansluit op hun niveau. Met de steun van het project, krijgen jonge Roma een betere kans om het opleidingsniveau te bereiken, dat bij hen past. Hierdoor hebben zij dus een veel betere kans om passend werk te vinden.

Doelgroep en doelstellingen

Het belangrijkste doel van het project Gendalos is het ontwikkelen en verbeteren van de sociale en cognitieve vaardigheden, met het doel een hoger onderwijsniveau te bereiken.

Leden van de projectgroep doelgroep:

1. Roma leerlingen op middelbare scholen, hogescholen of universiteiten in leeftijden tussen de 15 en de 26 jaar.
2. Leerlingen uit groep acht en negen zijn ongeveer 13 of 14 jaar oud. Dit is een cruciale periode, waarin velen de beslissing nemen, naar welke middelbare school zij gaan.

Methodologie / Aanpak

Gendalos werkt samen met leraren en school psychologen van de basis- en middelbare scholen en biedt het programma aan op alle scholen , waar Roma leerlingen zitten.

Roma leerlingen hebben een actieve rol binnen Gendalos, doordat zij hun belangen en behoeften inbrengen.

Ook ouders en vrijwilligers, die leerlingen ondersteunen bij problematische onderwerpen participeren in het programma.

Uitvoering

Het uitgangspunt van het project was gebaseerd op een try-out periode, en is in September 2013 officieel van start gegaan. Tot op heden zijn de leerlingen meer dan alleen doelgroep; zij worden actief betrokken bij alle aspecten van het programma. Zij brengen hun belangen en behoeften constant in.

Kinderen uit groep acht en negen krijgen hulp bij het leren, om hun kansen op een hoger onderwijsniveau op de middelbare school te vergroten. Tijdens een proces van drie bijeenkomsten worden de voor- en nadelen van de verschillende schooltypes uitgelegd. Gendalos biedt ook ondersteuning bij het leren.

Het programma helpt de leerlingen, om het kritieke eerste jaar van de middelbare school door te komen. Het eerste jaar biedt meestal de meeste uitdagingen, omdat het een overgangsperiode is. Goede sociale- en leervaardigheden bepalen, hoe de leerlingen zich kunnen aanpassen. Een nieuwe school, nieuwe klasgenoten, en overload aan informatie, en een moeilijke curriculum, zijn veel van de uitdagingen voor de leerlingen op dit moment.

Gendalos richt zich vooral op het trainingsaspect voor de sociale competenties en voor het leren van technieken, die tijdens het eerste jaar van de middelbare school aan bod komen. Gendalos heeft een fonds, dat financiële steun biedt voor studenten bij het kopen van schoolbenodigdheden, kaartjes voor het openbaar vervoer, opleidingen en biedt hulp bij het aanvragen van een andere vorm van beurzen of subsidie.

Door mond tot mond reclame in de Roma-gemeenschap, werd Gendalos erg populair. Momenteel wordt het programma, vooral door middel van sociale media (Facebook) en internet (gendalos. cz) gepromoot. Daarnaast organiseert IQ Roma diensten, conferenties en presentaties voor verschillende publieke organisaties, zoals bijv. de regering en de autoriteiten. De fondsenwerving wordt gecombineerd met events.

Overdraagbaarheid

De basis van het programma is de geïntegreerde samenwerking met gemotiveerde Roma studenten en de betrokkenheid van ouders en scholen. Dit programma kan overal worden geïmplementeerd. Het werken met gemotiveerde studenten is zeer zinvol, omdat de studenten een eigen visie hebben op hun leven en de buitenwereld daarbij alleen een ondersteunende rol kan spelen.

Waarom is het zo speciaal?

Met 'Gendalos' wordt ondersteuning tijdens de opleiding geboden en krijgen Roma studenten tussen de 13 en 26 jaar een betere kans op de arbeidsmarkt.

Contact en meer informatie


 

 

 

Copyright 2015 team training - Webdesign: Thomas Penka    |    Impressum und Datenschutz