Doelen en doelstelling

Doelen

De centrale vraagstelling van het project is hoe mensen te bereiken, die een grote afstand hebben tot educatie en onderwijs en die om wat voor reden dan ook weinig of geen formeel volwassenenonderwijs hebben gehad. De doelstelling is om hun versterkt te laten participeren aan het onderwijs en laagdrempelige leermogelijkheden te ontwikkelen en te implementeren. Studies tonen aan dat slechts ongeveer 10% van de laaggekwalificeerde mensen deelneemt in onderwijs. Bij mensen, die een afgesloten studie hebben is dit aantal vier keer zo hoog. Onderwijs deskundigen zijn het erover eens dat deze afstand tot onderwijs niet uitsluitend te wijten is aan de mensen zelf. Vaak staan de onderwijs instellingen te ver af van de doelgroep. Daarom pleiten onderwijs experts voor outreachende educatieve begeleiding, naast andere alternatieve benaderingen om de deelname aan het volwassenenonderwijs te verhogen.

Ons project ON THE MOVE heeft zijn oorsprong in Europees beleid en baseert zich op recent onderzoek, dat gedaan is binnen het PIAAC programma. Het doel van de Europa 2020-strategie is gericht op slimme, duurzame en inclusieve groei. Leven Lang Leren en de ontwikkeling van vaardigheden zijn belangrijke factoren in deze strategie. De Europese agenda voor volwasseneneducatie (EAAL) is direct gekoppeld aan deze en legt daarom de nadruk op de noodzaak voor een grotere deelname aan volwasseneneducatie. De participatie graad verschilt aanzienlijk tussen de EU-landen, maar de mate van participatie onder laaggeschoolde volwassene is over het algemeen laag.

De doelstellingen van dit project zijn gericht op het i\in kaart brengen, testen, ontwikkelen en verspreiden van succesvolle benaderingen, die bijdragen tot een verbeterde integratie en ondersteuning van mensen met een afstand tot onderwijs. Met dit project, zullen medewerkers in het onderwijs in Europa meer leren over alternatieve benaderingen (voornamelijk outreachend), die ertoe bijdragen laaggekwalificeerde mensen en mensen met een afstand tot het onderwijs dichter bij het bestaande leeraanbod te brengen en dit te implementeren in hun land.

Dit project zal de kansen van mensen met een groot afstand tot onderwijs op het vinden van (beter) werk verhogen, omdat deze kansen direct verband houden met het kwalificatie niveau.

Resultaten

 

Copyright 2015 team training - Webdesign: Thomas Penka    |    Impressum und Datenschutz