Good Practice Voorbeelden voor laaggeschoolden

De redenen waarom volwassenen een grote afstand hebben tot onderwijs zijn veelvoudig, o.a. laag opleidingsniveau of beroepskwalificatie, analfabetisme, werkloosheid, afkomstig uit een familie met een lage sociaal economische status of uit een kansarme wijk. Studies tonen aan dat slechts ongeveer 10% van de laaggeschoolden participeren in verder onderwijs - onder afgestudeerden van de universiteiten is de deelname vier keer zo hoog. Daarom richtten we ons tijdens ons onderzoek ook op laaggeschoolde werknemers om hun deelname aan bijscholing te verhogen. Daarbij vonden we verschillende succesvolle en goed overdraagbare projecten.

Project GO

Het bevorderen van basisvaardigh eden voor volwassenen, SWITsERLAND

Over het project

Het project GO wil de basisvaardigheden voor volwassenen en vooral voor werknemers verder ontwikkelen. Omdat twee derde van de mensen, die zouden kunnen profiteren van de verbetering van hun basisvaardigheden in loondienst is, richt het project zich op deze groep en organiseert in-company trainingen. GO kan worden opgesplitst in twee fasen: GO1 werd als pilot uitgevoerd van 2009-2011 in grote bedrijven. De tweede fase werd uitgevoerd van 2012- 2015. GO2 was gericht op kleine en middelgrote ondernemingen. Het werd georganiseerd door de SVEB (Zwitserse Federatie voor volwasseneneducatie) en Interkantonale Konferenz für Weiterbildung IK W.

Doelgroep

GO richt zich op laaggeschoolde werknemers door het verstrekken van in-company trainingen in Zwitserland.

Doel

Het doel van GO is het om basisvaardigheden voor laaggeschoolde werknemers in kaart te brengen en te ontwikkelen. Door middel van in-company trainingen wordt de drempel om te participeren in het leeraanbod verminderd. Medewerkers kunnen deelnemen in het onderwijs tijdens hun werkuren. Omdat de trainingen kort en geïndividualiseerd zijn, houden ze rekening met de werkelijke behoeften van het personeel en dragen bij aan het verbeteren van hun basisvaardigheden, zoals het verbeteren van IT-vaardigheden, talenkennis of wiskunde. Daarbij kan een positieve ontwikkeling op twee niveaus - persoonlijk als professioneel - worden waargenomen. De deelnemers krijgen meer vertrouwen in hun competenties. Bedrijven, die deelnemen aan dit project en investeren in de verdere opleiding van hun personeel bereiken veel positieve resultaten voor hun bedrijf en personeel, waaronder een hogere motivatie en hogere flexibiliteit.

Methode / Aanpak

GO kijkt naar de behoeften en uitdagingen in verschillende bedrijven en past de trainingen hierop aan. Door middel van een vijf stappen methode worden effectieve trainingen gegarandeerd, waarbij laagdrempelige leermogelijkheden in combinatie met het gebruik van een outreachend concept, direct tijdens de workshop in de bedrijven worden omgezet.

De implementatie van in-company trainingen wordt uitgevoerd in vijf stappen:

1. Needs assessment: Het in kaart brengen van de leerbehoeftes van de werknemers in bedrijven.
2. Training programma: Het uitvoeren van het trainingsprogramma.
3. Training programme: Carrying out the training programme.
4. Transfer: Uitvoering van het geleerde op de werkplek.
5. Training evaluatie

Implementatie / Overdraagbaarheid

De methoden van GO kunnen makkelijk worden overgedragen naar andere landen. Een website voor bedrijven geeft informatie en verstrekt checklists, waarmee de behoefte van het personeel voor verdere opleiding in basisvaardigheden in kaart kan worden gebracht (http://www.weiterbildung- in-kmu.ch/default.aspx?code=home).

Het project heeft tal van nuttige resultaten, zoals een GO Toolkit, waarmee de behoefte om basisvaardigheden te verbeteren wordt gemeten. Er zijn case studies van de GO pilots, een GO online leidraad voor het organiseren van in-company trainingen (ter bevordering van de basisvaardigheden van volwassenen), een GO document database, workshops voor het opleiden van trainers over hoe het GO materiaal gebruikt moet worden en een implementatieplan met een lijst van concrete maatregelen.

Waarom is het zo speciaal?

GO biedt een toolkit voor de opleiding van training aanbieders en kan daarmee het competentie- en vaardigheden niveau van medewerkers en potentiële trainingsbehoeften van bedrijven in kaart te brengen. GO heeft een outreachend concept en organiseert in-company trainingen.

Het concept van het aanbieden van korte en op maat gesneden cursussen aan bedrijven is een nieuwe manier van werken in Zwitserland. De evaluaties van GO1 en GO2 hebben goede resultaten laten zien.

Contact en meer informatie


ABAG Keulen

on the job taalonderwijs voor laagg eschoolde werknemers, Duitsland

Over het project

ABAG Köln is een project, gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en Onderzoek in Duitsland. Het wordt gerealiseerd door "Lernende Regio-Netzwerk Köln e.V." en de stad Keulen. Het project ontwikkelt beroepsgericht basisonderwijs en alfabetiseringscursussen voor laaggeschoolde en ongeletterde werknemers in bedrijven, die gevestigd zijn in Keulen. Het is de ambitie, om deze cursussen ook in de toekomst duurzaam te kunnen implementeren. ABAG Köln identificeert deze mensen en hun specifieke behoeften, om goed aangepaste workshops en trainingen te ontwikkelen. Mogelijke thema's zijn lezen, schrijven, rekenen, IT , communicatie, gezondheidszorg, cultuureducatie etc.

Doelgroep

De doelgroep van ABAG Köln zijn laaggeschoolde en ongeletterde werknemers in kleine, middelgrote en grote ondernemingen in Keulen. Speciale workshops, trainingen, of andere vormen van leren worden georganiseerd, om de medewerkers op individueel niveau in hun werk te ondersteunen. De aard van de opleiding en het onderwijs kunnen verschillen en zijn aangepast aan de specifieke behoeften van de doelgroep.

Doel

ABAG Köln heeft het doel om het hoge percentage analfabeten en laaggeschoolde werknemers te verlagen en mensen met een kans op een achterstand hetzelfde kennisniveau te laten bereiken dan hun collega's. Analfabeten of laag opgeleide mensen worden tijdens hun arbeidsleven geconfronteerd met verschillende moeilijkheden; ze kunnen bijvoorbeeld formulieren niet begrijpen en roosters en emails niet lezen. Mensen met deze achterstand hebben grote problemen met het bijhouden van anderen, met het behouden van hun baan en voeren hun werkzaamheden vaak niet op de juiste manier uit.

 

 

 

Methode / Aanpak

Om te begrijpen wat de behoeften en noden van de doelgroep zijn, spraken de projectcoördinatoren met werkbegeleiders van de bedrijven. Hierdoor werd duidelijk met welke opdrachten werknemers geconfronteerd werden in hun dagelijks werk en wat eventueel nodig was om te leren. Vervolgens werd de doelgroep uitgenodigd, om hun ideeën en leerbehoeften in kaart te brengen. Hierbij kwamen vaak hele nieuwe onderwerpen en verzoeken naar voren.

Implementatie / Overdraagbaarheid

Het idee van het project "ABAG Köln" kan worden overgedragen naar andere doelgroepen, maar kan ook gebruikt worden in andere steden en landen. Meest belangrijk is, om in contact te komen met de doelgroep (bijvoorbeeld op het werk). Het aanbod van cursussen, workshops en onderwijs moet zeer flexibel zijn en de leerling moet centraal staan. Het is daarom handig, om een breede scala van trainers ter beschikking te hebben, die verschillende soorten trainingen kunnen uitvoeren. Het kost tijd om contact te maken met de doelgroep, dus tijd en geduld is nodig.

Waarom is het zo speciaal?

ABAG Köln is bijzonder, omdat het is opgezet voor een zeer specifieke en achtergestelde doelgroep. De uitvoering is flexibel en de leerling en zijn behoeftes staan centraal. De resultaten van de leerlingen en hun bedrijven zijn opmerkelijk en duurzaam.

Verder is het outreachende element in het project bijzonder - ABAG Köln bereikt mensen op hun werkplek, door samen te werken met bedrijven waar deze mensen werken.

Contact en meer informatie

  • Lernende Region - Netzwerk Koeln e.V.
    project coordinator Dr. Sabine Schwarz
    Tel. +49 221/9908 29-236
  • www.bildung.koeln.de/abag

ABC+

online leermogelijkheden voor laagg eschoolde werknemers, Duitsland

Over het project

ABC+ is een vervolgproject van ABC en ontwikkelt een virtuele platform voor basaal onderwijs. Doelgroep zijn analfabeten, die in de reinigings-, kook- of tuin sector werken. Het project ontwikkelt een online-programma en een online-platform, die gratis gebruikt kan worden en die ongeletterde mensen helpt, om hun vaardigheden zelf te verbeteren. De platform bestaat uit video's, woordenboeken (met in het bijzonder onderwerpen rondom koken / schoonmaak / tuin), taken, games en nog veel meer dingen die analfabeten kunnen helpen om te leren lezen, schrijven of rekenen. Het is getest en gedeeltelijk gebruikt door analfabeten en mensen, die veel ervaring hebben en al vele jaren werken met de doelgroep.

Doelgroep

De doelgroep van ABC+ zijn analfabeten met voorkennis in het Duits, vooral degenen die in de schoonmaak, de keuken of in de tuin sector werken. In deze sectoren kan het hoogste percentage analfabeten in Duitsland worden gevonden. Omdat ABC+ een virtueel platform heeft ontwikkeld, hoopt het project ongeletterde mensen in alle delen van het land te kunnen bereiken.

Doel

Het doel van ABC+ is een online platform met specifieke doelgroep-specifieke taken, oefeningen, workshops, films, woordenboeken, virtuele leeromgevingen etc. Het materiaal moet worden getest en op academisch niveau worden geëvalueerd in samenwerking met de doelgroep en in een werk-gerelateerde onderwijs situatie. Daarna zal de platform openbaar en gratis toegankelijk worden gemaakt voor iedereen.

Methode / Aanpak

Er was al veel kennis over de doelgroep vanwege het voormalige project ABC. Dit maakte het makkelijk om het project te implementeren. ABC+ maakt gebruik van films, materiaal, woordenboeken, leer spelen, sector-specifieke taken, wiskundige breinoefeningen etc. Om de doelgroep te bereiken worden verschillende methoden gebruikt:

1. De website werd gepromoot bij leer- en onderwijsinstellingen, die met doelgroep werken.
2.De informatie werd verspreid in het arbeidsleven (bij schoonmaakbedrijven, restaurants en tuin bedrijven met laag geschoolde werknemers).
3. Door middel van netwerken en samenwerking met verschillende koepelorganisaties, die relevant zijn voor de doelgroep (volksuniversiteiten, Vereniging voor Alphabetisering) en werkgevers.

Implementatie / Overdraagbaarheid

Het idee van het project ABC+ is vernieuwend en sluit goed aan bij de doelgroep. Zo is er nu al behoefte aan de implementatie van een platform voor smartphones.

Helaas het is duur en het kost veel tijd om zo een platform te ontwikkelen, te testen en te implementeren. Maar de resultaten van het project zijn zeer duurzaam en een zeer groot aantal mensen kan makkelijk worden bereikt.

Waarom is het zo speciaal?

ABC+ ontwikkelt een duurzame mogelijkheid voor ongeletterde werknemers,om zelf te bepalen, wanneer en op welke manier zij leren. De platform is gratis en na de implementatie overal beschikbaar (toegang tot internet is een voorwaarde). Weinig projecten bereiken een dergelijk hoog aantal mensen van de doelgroep!

Contact en meer informatie


Mobile Learning workshop voor laaggeschoolde vrouwen in plattelandsgebieden

Oostenrijk

Over het project

De Mobile Learning Workshop is een mobiel en flexibel leeraanbod dat wordt aangeboden in rurale gemeenschappen. Het doel is, om educatief achtergestelde vrouwen in staat te stellen basisvaardigheden in de ICT -sector, taal en communicatieve vaardigheden en zelfstudie competenties op te bouwen.

Implementatie / Overdraagbaarheid

De Mobile Learning Workshop heeft het didactische standpunt, dat de leerlingen in het midden van het leerproces plaatst: Het leerproces faciliteert het ontwikkelen van een individueel leer schema en stelt gezamenlijk met elke deelnemer leerdoelen vast. Tijdens de Mobile Learning Workshop worden deelnemers geleidelijk begeleid in de richting van zelfstandig leren. De toepasbaarheid van de inhoud van de workshop staat centraal in het programma.

De inhoud van het aanbod wordt gestructureerd door middel van zogenaamde "educatieve aandelen" en omvat 200 onderwijseenheden. Elke unit richt zich op een bepaald onderwerp en is beheersbaar qua tijd; de eenheden zijn aangepast aan de interesses, behoeften en mogelijkheden van de deelnemers.

De units omvatten de volgende elementen:

➜ Het leren kennen van elkaar en teamontwikkeling.
➜ Educatieve diagnose; lezen-schrijven-praten.
➜ Communicatieve vaardigheden - luisteren en
spreken.
➜ Informatie- en communicatietechnologie en zelfstudie.
➜ Leer competenties - leren leren.
➜ Autonome leerbijeenkomst - zelfgeorganiseerde studiegroep.

De samenwerking met de desbetreffende gemeenschap, waarin het mobiele aanbod wordt gerealiseerd vormt een van de cruciale voorwaarden voor dit project. De gemeenschappen worden gesensibiliseerd voor het thema "holistische educatieve strategieën op het platteland", en dragen actief bij aan de realisatie van het aanbod. De samenwerking met burgemeesters, andere lokale overheidsfunctionarissen en andere relevante spelers is van groot belang: tijdens het gesprek met de doelgroep en bij het leveren van een geschikte ruimte voor de vakken, bij het gebruik van de media kanalen van de gemeenschap en bij de einduitreiking van het deelname certificaat door de burgemeester.

Waarom is het zo speciaal?

Het succesvolle project laat zien dat vrouwen op het platteland bereikt kunnen worden, mits zij op de juiste manier worden aangesproken en het aanbod aansluit aan hun behoeften en mogelijkheden. De gemeenschappen profiteren ook van het educatieve aanbod en een hogere kwaliteit van leven. De zelfperceptie van de gemeenschap ondergaat een verandering, wanneer ze de rol van co-ontwerper en actieve aanbieder van het onderwijs inneemt.

Contact en meer informatie


Literacy@Work

alfabetiseringsonderwijs voor ongeletterde werknemers, Frankrijk

Achtergrond

Literacy@ Work is een Europees samenwerkingsproject, dat door het Leven Lang Leren Programma van de Europese Commissie werd gefinancierd.

Geletterdheid op het werk verwijst naar de vaardigheden, die nodig zijn voor effectieve prestaties in het bedrijfsleven van vandaag, met inbegrip van alfabetisering, taal, rekenen en ICT -vaardigheden. Werk-gerelateerde geletterdheid is des te uitdagender, gezien het feit dat bijna 80 miljoen volwassenen in Europa - een derde van de beroepsbevolking - slechts geringe oftewel basisvaardigheden heeft. De schattingen van het percentage van laaggeschoolde banen in de EU zal naar verwachting afnemen met bijna 30% tussen 2010 en 2020.

Dat betekent dat de banen van vandaag meer vaardigheden en beter onderwijs vereisen en dat werk in de toekomst nog meer gerelateerd wordt aan geletterdheid. Het verbeteren van werk-gerelateerde geletterdheid vormt daarom de basis van bedrijven en de ontwikkeling van het personeelsbestand.

Het project wordt uitgevoerd door een transnationaal partnerschap bestaande uit Alpes (Frankrijk), BFI OÖ (Oostenrijk), CD I (Frankrijk), en Zukunft Bau (Duitsland).

Doelgroep en doelstellingen

Het belangrijkste doel van het project Literacy@ Work is, om de kwaliteit van geletterdheidstrainingen op de werkplek te verbeteren en prestaties van bedrijven en medewerkers in Europa te verhogen.

De doelgroepen van het project zijn analfabeten, die in dienst zijn, bedrijven, die analfabeten in dienst hebben en trainers, die werken met analfabeten.

Methodologie / Aanpak

De strijd tegen analfabetisme is sterk verbonden met de werkplek. Bedrijven hebben dit pas recentelijk ontdekt als gevolg van economische veranderingen (kwaliteits- procedures, die invloed hebben op de algehele productieketen, inclusief laag gekwalificeerde werknemers), het gebruik van ICT, enz. Bestaande geletterdheidstrainingen in bedrijven worden meestal niet gekoppeld aan de behoeften van de bedrijven en de ongeletterde arbeiders.

Uitvoering

Het uitgangspunt van het project is gebaseerd op een experiment dat in Nieuw-Zeeland werd uitgevoerd. Hier werd een methodologisch handboek ontwikkeld, gericht op aanbieders in het volwassenenonderwijs en een website opgezet, die gericht was op het verhogen van het bewustzijn binnen bedrijven.

Tijdens het twee jaar durende project werkten de partners aan de aanpassing van de methodologische gids en de website voor bedrijven, die was ontwikkeld door de organisatie in Nieuw-Zeeland. In de tweede stap werden de aangepaste instrumenten getest en gevalideerd in 6 bedrijven met minstens 30 werknemers in Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland. Training workshops werden georganiseerd voor trainers in het volwassenenonderwijs, om de methodologie en de aanpak te verspreiden, en om een nieuwe trainingsaanpak, conform Literacy@Work te stimuleren.

Daarnaast werden bewustmakingscampagnes bij bedrijven georganiseerd om Literacy@Work trainingen op de arbeidsplaats te stimuleren.

Overdraagbaarheid

De tools zijn specifiek ontwikkeld voor ongeletterde mensen op het werk. De instrumenten zijn gevalideerd in 3 landen en kunnen dus ook in andere landen geïmplementeerd worden.

Contact en meer informatie


Je Kunt Meer – de site voor vraag en aanbod in passend werk, opleiding en activiteiten per regio

Bemiddeling von Arbeid en Activiteiten voor Laaggescholde Mensen, Netherlands

Achtergrond

Jekuntmeer.nl is een initiatief van De Omslag, een onafhankelijke, visionaire project en netwerkorganisatie voor vraagstukken op het gebied van participatie en werkgelegenheid. De Omslag is de spil voor een groot aantal organisaties in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, gehandicaptenzorg, welzijn en onderwijs. Door het ondersteunen en verbinden van deze organisaties realiseren we maatschappelijke participatie van mensen met een beperking.

Doelgroep en doelstellingen

De website jekuntmeer.nl geeft een compleet online overzicht van de mogelijkheden, om te leren, te werken en te doen in Amsterdam, Utrecht en Leiden. De website komt overeen met vraag en aanbod op het gebied van werk, leren en doen, die vooral past bij de behoeften van kansarme groepen. Jekuntmeer.nl is een digitale sociale kaart, die bewoners en maatschappelijke organisaties een helder overzicht biedt van alle activiteiten en (werk)trajecten in de omgeving. Alle organisaties voeren hun aanbod zelf in op de website en zorgen ervoor, dat de activiteiten, projecten en initiatieven actueel zijn en op een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd.

Het openbare deel van de site is voor iedereen beschikbaar, maar natuurlijk vooral bedoeld gemarginaliseerde groepen en mensen, die actief mee willen doen in de samenleving. Je kunt meer richt zich op de volgende doelgroepen: mensen met autisme, mensen met een chronische ziekte, daklozen, mensen met dementie, gehandicapten, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een aangeboren hersenletsel, mensen met psychische problemen, mensen die gebruik maken van alcohol of drugs, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een visuele of auditieve handicap, migranten, jongeren op het risico en andere kansarme groepen. Allemaal hebben ze moeilijkheden bij het vinden van een baan, opleiding en onderwijs en hebben behoefte aan specifieke ondersteunende structuren, om deel te kunnen nemen in een leer- en werkomgeving.

De aanbieders van het werk, de activiteiten en leermogelijkheden, zijn meestal sociale dienstverleners, sociale bedrijven en vrijwilligers initiatieven.

Methodologie / Aanpak

Jekuntmeer.nl is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de lokale overheden in Amsterdam, Utrecht en Leiden. Bovendien worden sociale dienstverleners in alle steden en regio's, die aangesloten zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en de inhoud van de website. Dit betekent dat de website is gebouwd op het algemene beginsel van samenwerking en netwerken.

De website biedt kansarme mensen de mogelijkheid om te zoeken naar passende arbeid, activiteiten en leermogelijkheden. De website is gebruiksvriendelijk en geeft de gebruiker de mogelijkheid om een zoekopdracht te filteren, specifiek gericht op individuele interesses en behoeften. Dit kan door de gebruiker zelf worden gedaan - zonder tussenkomst van een bemiddelende dienst - of met de steun van een verwijzende organisatie.

Uitvoering

Elke regio heeft een eigen website beheerder, die in nauwe samenwerking met de verschillende organisaties op het gebied van welzijn en zorg, verantwoordelijk is voor de inhoud van de website. Aanbieders van werk, activiteiten en leermogelijkheden worden begeleid en ondersteund door de beheerder, die hen in staat stelt om hun "aanbod" direct naar de website te uploaden. Hierdoor wordt de toegang tot hun aanbod vergroot en kunnen zij hun activiteiten beter promoten. Aanbieders worden ook actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van de website, om die effectiever te maken. Hun input wordt ook gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te vergroten.

Tegenwoordig hebben de meeste organisaties in zorg en welzijn een eigen website waar de activiteiten ook gevonden kunnen worden. Dat betekent vaak twee keer activiteiten invoeren; op de eigen site en op jekuntmeer.nl. Via een speciale module kan de eigen website worden gekoppeld met jekuntmeer.nl. Wanneer de eigen site wordt geactualiseerd, worden de wijzigingen automatisch doorgevoerd op jekuntmeer.nl. Dus één keer invoeren betekent resultaat op twee websites. Verwijzers zoeken samen met of voor degene die ze ondersteunen via jekuntmeer.nl. Via een eigen inlogcode kunnen zij nauwkeurig zoeken en zo de vraag van de klant en het beschikbare aanbod goed op elkaar afstemmen. De website toont de ‘matches’, waarna in één oogopslag te zien is of de geselecteerde activiteit geschikt is. Hiervoor is er een uitgebreide beschrijving en de mogelijkheid, om direct vanaf de site contact op te nemen. Bijvoorbeeld, om te informeren naar de beschikbaarheid. Met één druk op de knop gaat er een wereld open voor iedereen die MEER wil.

erdraagbaarheid

Jekuntmeer.nl is al ontwikkeld voor een brede doelgroep. Specifieke doelgroep keuzes kunnen worden gemaakt. Het concept is eenvoudig en kan worden aangepast aan de behoeften in verschillende landen. Echter, een goed netwerk en een sterke coördinerende organisatie zijn nodig om de website op te zetten en te beheren.

Waarom is het zo speciaal?

Jekuntmeer.nl is een perfect online tool om vraag en aanbod op het gebied van werk, activiteiten en onderwijs met elkaar te matchen. Het houdt rekening met de specifieke behoeften van achtergestelde groepen en is gebouwd op het principe van samenwerking en netwerkvorming.

Contact en meer informatie


 

 

 

Copyright 2015 team training - Webdesign: Thomas Penka    |    Impressum und Datenschutz