Best practice projecten voor mensen uit kwetsbare groepen

In onze laatste subhoofdstuk presenteren wij projecten en benaderingen voor kwetsbare groepen. Dit geldt ook voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, ex-gedetineerden, rehabiliterende mensen, druggebruikers, daklozen of mensen met een verstandelijke handicap. Verder hebben we besloten, om ook een project voor mensen met dementie te presenteren. Zelfs als deze doelgroep normaliter niet als "kansarme leerlingen" wordt beschreven, zien we de noodzaak om dit hoogwaardige pedagogische aanbod te presenteren, gezien de toename van het aantal mensen die lijden aan dementie. Net als de andere projecten is het makkelijk overdraagbaar en ook te gebruiken voor andere doelgroepen. De volgende projecten worden gekenmerkt doordat ze de leefomgeving van onze doelgroepen mee nemen in hun aanpak. Daarnaast hebben zij een op de doelgroep afgestemde benadering, wat bijdraagt aan sociale integratie en verder onderwijs.

De Waterheuvel

ps ychosociale rehabili tatie door leren en samen te werken met het Clubhuis Model, NEDERLAND

Achtergrond

De Waterheuvel is gebaseerd op het Clubhouse Model (een evidence-based model, dat ingeschreven staat in het SAMSA H Register van evidence- based practice in de VS). Soms wordt het ook "Fountain House model" genoemd, naar de naam van het eerste clubhuis in de wereld (Fountain House New York). Het model had zijn oorsprong in New York in 1948. Een groep mensen, vrijgelaten uit een psychiatrisch ziekenhuis, kwam bij elkaar als zelfhulpgroep, kreeg een gebouw van een rijke en betrokken dame en ontwikkelde het Fountain House Clubhouse. Later werd personeel ingehuurd en een organisatiestructuur opgezet. De leden maken nog steeds deel uit van het bestuur.

Doelgroep en doelstellingen

De Waterheuvel is een clubhuis in Amsterdam, en een ontmoetingsplaats en veilige plek voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Het biedt een kans om mensen te ontmoeten, vriendschappen te sluiten en om zinvol werk te doen. Door lid te worden, sluit men een verbintenis met het clubhuis.

Het uitgangspunt is het solide vertrouwen in de gezonde delen en mogelijkheden van elk lid en het feit dat iedereen een productieve werknemer kan zijn. Het verrassende effect van het clubhuis model is de uitdrukkelijke niet-therapeutische aanpak, die therapeutische consequenties heeft. Clubhuis leden krijgen zelfvertrouwen, vooral omdat ze consequent worden behandeld als een gelijke persoon en niet als patiënt.

De clubhuis filosofie houdt in, dat waardevolle 47 relaties met anderen instrumenteel sijn in het herwinnen van zelfvertrouwen en respect voor zichzelf. In De Waterheuvel zijn er talloze mogelijkheden, om relaties met andere leden of personeelsleden te vormen; bijvoorbeeld wanneer samen gewerkt wordt aan een taak, maar ook tijdens de informele lunches, of de sociale en educatieve activiteiten.

Methodologie / Aanpak

Het Clubhuis Model is een uitgebreid en dynamisch ondersteuningsprogramma en biedt mogelijkheden voor mensen met een ernstige en aanhoudende psychische ziekte. Elk individu wordt verwelkomd, is gewild, nodig, wordt elke dag verwacht en wordt beschouwd als een cruciaal onderdeel van een gemeenschap, die zich bezighoudt met belangrijk werk. Een kernelement van het clubhuis model is de "werk-gestructureerde dag", de structuur waarmee elke dag is georganiseerd. Het dag-tot-dag principe van het clubhuis valt onder de verantwoordelijkheid van de leden en het personeel, die zij aan zij in een revalidatie omgeving werken.

Andere kerncomponenten omvatten de overgang naar ondersteund, en onafhankelijk werk, waardoor leden kunnen werken tegen tegen een passend salaris; het toegang hebben tot community support bij huisvesting en medische diensten; assistentie bij de toegang tot educatieve middelen; "Reach-out", om contact met alle actieve leden te behouden; deelname aan het programma besluitvorming en bestuur; en s'avonds, in het weekend en tijdens de vakantie sociale programma's. Clubhuis deelnemers worden "leden" en niet "patiënten" of "cliënten" en alle activiteiten richten zich op hun sterke punten en vaardigheden, en niet op hun ziekte. Het Clubhuis is uniek in deze benadering, aangezien er geen klinische aspecten zijn in het programma. Alle leden nemen op vrijwillige basis deel en het clubhuis biedt een levenslange lidmaatschap.

Toepassing in de praktijk

De Waterheuvel is een clubhuis, waarin alle activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door haar leden, die zij aan zij werken met het personeel. Er zijn dagelijks gemiddeld 37 personen aanwezig (die gemiddeld 4 uur blijven). Het clubhuis heeft een actief lidmaatschap van 120 personen per maand. Het huis is georganiseerd in 2 eenheden, waarin alle activiteiten worden georganiseerd: administratie, keuken, receptie, schoonmaak en onderhoud, besluitvorming, communicatie, tuinieren en de ontmoetingsplaats. Deze eenheden hebben hun eigen opleidingen, gericht op administratief werk, computercursussen, communicatie, ontwikkeling en onderhoud van websites en sociale media als koken en catering. Bovendien biedt De Waterheuvel cursussen aan, die gericht zijn op sociale vaardigheden en zorgen voor het beroepsonderwijs (met officiële diploma's en certificaten) in samenwerking met het ROC van Amsterdam (50 studenten per jaar).

Overdraagbaarheid

Er zijn geen empirische studies uit Nederland beschikbaar, die aantonen dat het clubhouse model effectief is voor andere doelgroepen, maar het model zelf kan gebruikt worden ter inspiratie en als algemeen beginsel voor andere kwetsbare doelgroepen.

Het clubhuis model bestaat in veel verschillende landen. Tegenwoordig zijn er meer dan 300 clubhuizen wereldwijd (80 in Europa). Clubhuis International en clubhuis Europa verstrekken ondersteuning en begeleiding.

Waarom is het zo speciaal?

Het clubhuis model is een klantgerichte initiatief, gebaseerd op de vaardigheden en de behoeften van de doelgroep.

Contact en meer informatie

 • De Waterheuvel
  Sarphatistraat 41
  1018 EW Amsterdam
  Tel. +31 20 – 626 46 42
  Fax: +31 20 – 63 88 551
 • info@waterheuvel.nl
 • www.waterheuvel.nl
 • Facebook: De Waterheuvel Amsterdam

Gezondheid en Cultuur

Culturele activiteiten - bevordering van het welzi jn voor mensen met psychis che problemen, ZWEDEN

Over het project

Het regionale gezondheidssysteem heeft in nauwe samenwerking met culturele instanties en cultuur professionals een salutogenetische methode ontwikkeld, die het zelfvertrouwen van patiënten versterkt en hun gezondheid verbeterd. Het project wordt uitgevoerd door een afdeling, gericht op gezondheidsanalyse bij het Centrum voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de regio Östergötland. Het project is in 2012 gestart en loopt nog steeds.

Doelgroepen

De doelgroepen zijn patiënten binnen de gezondheidszorg, die gediagnosticeerd zijn met gevoelens van stress, angst en depressie – een groeiende groep in de bevolking, die behoefte heeft aan ondersteuning en hulp. De activiteiten zijn vrijwillig en niet op therapie gericht. Culturele instellingen zijn immers geen medische experts.

Methoden en uitvoering

De deelnemers aan het project worden door zorgverleners uitgenodigd om deel te nemen aan het project. Elk jaar wordt een rijke verscheidenheid aan culturele activiteiten aangeboden; zingen in een koor, dansen, tuinieren, kunst, literatuur etc. De activiteiten worden als groepsactiviteit georganiseerd. Er vinden een aantal bijeenkomsten plaats. Het programma is veranderd door de jaren heen, afhankelijk van welke culturele professionals of instellingen op dat moment betrokken zijn bij het project. De culturele aanbieders ontvangen van de de regio Östergötland voor hun betrokkenheid een kleine vergoeding. Daarnaast betalen de deelnemers een paar euro, voornamelijk om koffie en thee te kunnen aanbieden tijdens de bijeenkomsten.

Het is belangrijk dat de deelnemers hun eigen creatieve proces kunnen sturen, zonder dat er eisen worden gesteld. Het gaat dus om het creëren van een plezierig, experimenteel en reflecterend proces, zonder verwachting en prestatie-eisen. Dit bevordert het individuele welzijn, en versterkt hun zelfvertrouwen. Daarnaast is het sociale aspect van het ontmoeten van anderen belangrijk. De leider van de groep stelt zich bemoedigend, ondersteunend en responsief op.

Waarom is het zo speciaal?

Uit evaluatie is gebleken dat alle betrokkenen, zowel patiënten, professionals uit de gezondheidszorg en culturele aanbieders erg blij zijn met de activiteiten en het resultaat is duidelijk zichtbaar. De patiënten geven een positieve betekenis aan de inhoud van het programma, en genieten van hun creativiteit, die de activiteit met zich mee brengt. Ook benadrukken zij de positieve resultaten op het gebied van sociale inclusie, het vinden van nieuwe instrumenten voor de verandering in het gedrag en het groeiende zelfvertrouwen. Het project geeft patiënten de mogelijkheid om hun psychische gezondheid te verbeteren en biedt culturele instellingen de mogelijkheid hun aanbod en activiteiten verder te ontwikkelen. Een aantal van de deelnemers zijn in de tussentijd zelfs weer begonnen, om te werken.

Contact en meer informatie


Skåne een achteraanzicht

bevorderen van participatie van mensen met psychische problemen door het organiseren van culturele activiteiten, ZWEDEN

Het project

De studie organisatie Bilda en het culturele centrum van Sofia Kulturmötesplats hebben een project opgezet, om de participatie van mensen met psychische problemen in culturele activiteiten te verbeteren. Dit houdt o.a. in geschiedenis en folklore, samen met de lokale folklore verenigingen, buurthuizen en lokale kunst- en kunstnijverheidsmusea. Het project wordt gefinancierd door het Zweedse Erfgoedfonds.

De Bilda Study organisatie is gebouwd op christelijke waarden en biedt een brede scala aan cursussen binnen het informele volwassenenonderwijs, met de nadruk op levensvragen. De organisatie staat open voor mensen van verschillende culturele achtergronden, geloofsrichtingen en omstandigheden. Een onderdeel van Bilda is de ontmoetingsplaats Sofia Kulturmötesplats, gelegen in Malmö, de derde grootste stad van Zweden, in het uiterste zuiden van het land.

Doelgroep en doelen

Sofia Kulturmötesplats biedt zinvolle activiteiten voor mensen met psychische problemen. Het doel is, om geïsoleerde mensen in staat te stellen, om op hun eigen voorwaarden te participeren, met het vooruitzicht een opleiding of baan te vinden. De ontmoetingsplaats Sofia, bevordert ook deelname aan het lokale culturele leven en biedt mogelijkheden om naar het bioscoop, het theater, verschillende concerten en tentoonstellingen te gaan voor een gereduceerde prijs.

Uitvoering en waarom het is speciaal

In het project Skåne – een achteraanzicht – werden contacten gelegd met met folklore verenigingen en kleine lokale musea, allemaal gerund door vrijwilligers, in de regio Skåne. De deelnemers gingen op studiebezoek en lezingen, en konden ook kijken naar archieven en collecties, om meer te leren over hun eigen verleden en de geschiedenis van de samenleving.

Zweden heeft een lange geschiedenis met het aanbieden van werk aan mensen met een lichamelijke en psychische stoornis in musea en archieven, maar dit project is meer gericht op de behoeften van de deelnemers – hoewel een van de doelen erop gericht was, om posities als stagiaire in de lokale gemeenschappen te vinden – en op het helpen van de vrijwilligers in hun werk om het cultureel erfgoed te bewaren.

Methoden

Deelnemers aan het project Skåne – een achteraanzicht – werden vooral door medewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid aanbevolen. Deelname aan het project is op vrijwillige basis en kosteloos. De ontwikkelde vaardigheden op cognitief niveau bevorderen de interactie. De sociale vaardigheden verbeteren het zelvertrouwen. De deelnemers van het project hebben samen met professionele trainers, een boek geschreven over de geschiedenis van Skåne. Het werd in april 2015 in het Zweeds gepubliceerd.


Amici per la strada – vrienden op de straat

integratie van daklozen en drugg ebruikers, Italie

Over het project

Het project bestaat sinds 1980. Het is ontwikkeld door de gemeenschap van Saint Egidio, een non-profit bedrijf dat interventies in Italië en andere landen in de wereld, heeft uitgevoerd, gericht op de opvang, begeleiding en reïntegratie van mensen met sociale problemen. Amici per La Strada is een project dat twee hoofdrichtingen heeft: begeleiding van een persoon naar geleidelijke re-integratie en ondersteuning en bescherming met als doel een betere kwaliteit van leven.

Doelgroep

De doelgroep wordt vertegenwoordigd door mensen, die alleen zijn, zonder familie of andere vormen van relaties. Dit is veelal het geval bij daklozen, die ook een veelvoud van andere problemen hebben, zoals psychische problemen en alcoholen drugsgebruik. Velen van hen zijn ex-delinquenten en bijna allen komen uit gezinnen met ernstige sociale, culturele en economische problemen. De meesten zijn buitenlands, maar er is een toename van het aantal Italianen. Buitenlandse mensen zijn vaak illegale immigranten, nieuwe immigranten, of reguliere immigranten, meestal werkloos en zonder enige andere mogelijkheid, om zich boven water te houden. De doelgroep is heterogeen, bestaande uit mensen die alleen en dakloos zijn: ouderen, ontevreden jongeren, depressieve immigranten en nieuwe armen.

Doel

Het belangrijkste doel van het project is om, ondersteuning the bieden aan gemarginaliseerde groepen, die veelal niet weten welke rechten zij hebben.

De openbare instellingen zijn niet altijd bereid en beschikbaar, en richten zich veelal niet op de behoeften van deze mensen. Het project richt zich daarop dit tekort aan ondersteuning te vullen en gerichte interventies te ontwikkelen.

Methode / Aanpak

De basisimethode in het project is wederzijdse hulp, die mensen van een gemarginaliseerde positie beweegt naar het centrum en van een passieve toestand brengt naar een actieve met nieuwe mogelijkheden en resourcen.

Amici per La Strada distribueert op een transversale manier voedsel, kleding, hulp en gezondheid, maar biedt ook informatie en luistert naar de specifieke behoeften en verzoeken. Daarnaast probeert het project op een gerichte manier, om hulp te bieden bij het vinden van huisvesting en werk. Deze interventie is gericht op de middellange en lange termijn planning van de gebruikers en draagt bij aan het verbeteren van hun persoonlijke vaardigheden.

Implementatie

Zelfs als de methodiek niet echt vernieuwend is, zo biedt het toch oplossingen en een gericht aanbod voor de heterogene groep van daklozen. Het project heeft zijn navolging gevonden in verschillende regios van Italië (in Ligurië, Campanië en Veneto) en in veel arme landen van Afrika.

Waarom is het zo speciaal?

Het project is bijzonder, omdat het in de afgelopen jaren een grote groep mensen heeft geholpen, en omdat goede resultaten geboekt zijn op het gebied van sociale re-integratie, verslaving en uitbuiting. Het project is ook bijzonder, omdat het ervoor gezorgd heeft dat mensen, die tot nu toe geen zorg, steun en begrip kregen, dat nu wel krijgen. Het verbinden van basisverzorging (voedsel, kleding, medische zorg) met het luisteren en begrijpen van problemen doorbreekt materiële en mentale obstakels en maakt het makkelijker, om isloatie en eenzaamheid te doorbreken.

Contact en meer informatie

 • Comunità Sant’Egidio
  Via di San Gallicano 25/A ROMA
  Contact person : Alessandro Moscetta
  Tel. +39 334 8135420
 • info@santegidio.org
 • www.santegidio.org
 • Facebook: Comunità Sant’Egidio

Het Huis van Herinnering

ondersteuning van ouderen met dementie, DENEMARKEN

Over het project

Sinds 2004 werkt Den Gamle By Openluchtmuseum in Århus in Denemarken met een geheugen retrieval programma, dat specifiek is ontwikkeld voor ouderen met dementie.

Implementatie en methoden

Mensen met dementie worden in kleine groepjes in het Huis van Herinnering uitgenodigd, dat ingericht is met interieur uit de jaren 50. De 'gasten' worden gevraagd, om te helpen in de keuken met de gaskachel en andere typische voorwerpen uit die periode, of zitten in de woonkamer met een heleboel dingen, die ze kunnen zien en aanraken. Allemaal dingen, die ze zich herinneren uit hun kindertijd en jeugd. Ze krijgen koffie met gebak geserveerd, dat populair was in die periode. De sfeer is warm en huiselijk, herinneringen worden uitgewisseld en de stemming is goed.

Op deze manier kunnen bezoekers, die last hebben van min of meer ernstige seniele dementie, herinneringen ophalen, zijn ze in staat om te communiceren met anderen en kunnen zij actief deelnemen aan een sociale gebeurtenis. Het hele bezoek is een esthetische ervaring met een hoge impact op de zintuigen en emoties van de bezoekers, waardoor zij vaardigheden gebruiken en zich dingen herinneren, die ze vergeten waren.

Doelstellingen en waarom het is speciaal

In de laatste twee jaar richt Den Gamle By zich ook op familieleden van mensen die lijden aan dementie. Het personeel van het zorgcentrum is begonnen met de ontwikkeling van speciale cursussen voor deze groep.

Het doel van het project is dat de geheugen retrieval methode kwetsbare ouderen de mogelijkheid geeft, om weer controle te krijgen over hun eigen leven, om vast te houden aan hun identiteit en eigenwaarde, en om hun leven te meesteren voor een bepaalde periode. De twee belangrijkste onderdelen van het project zijn

1: De omgeving en de resourcen van het museum gebruiken, om ervaringen en inhoud te geven aan ouderen die lijden aan seniele dementie.
2: Bij te dragen aan het opleiden van het personeel en particuliere personen, die zorgen voor ouderen, die lijden aan seniele dementie.

Sinds 2004 is er een gestage groei van de gebruikers en een groeiend netwerk (lokaal, nationaal en internationaal), dat geïnspireerd is door hun werk en met gezamenlijk nieuwe cursussen worden ontwikkeld. De respons op het project is goed geweest. In 2014 hebben in zeven maanden tijd ruim 90 cursussen plaats gevonden in het Huis van Herinnering.

Sinds een aantal jaren heeft Den Gamle By contact met andere openluchtmusea, die geïnspireerd zijn geraakt door het project en hun eigen aanbod hieraan hebben aangepast. Van 2012- 2014 is Den Gamle By betrokken geweest bij het EU Grundtvig project Re-actieve, waar musea uit Hongarije, Noorwegen, Zweden, België en Engeland bekend zijn gemaakt met het project. Best practice ervaringen en ideeën zijn uitgewisseld. Van 2014 tot 2016 is Den Gamle By betrokken bij het Erasmus + programma "Actief ouder worden en Erfgoed in de volwasseneneducatie" samen met Jamtli in Zweden, Beamish Museum in Engeland, Szabadtéri Néprajzi Múzeum in Hongarije, Lillehammer museum in Noorwegen, LINNEUNIVERSITETET in Zweden en Universiteit van Newcastle upon Tyne in Engeland. Het doel van het project is het, om een methodiek met richtlijnen te ontwikkelen, die het werken met herinneringen in een historische museum setting kan bevorderen.

Den Gamle By is in 1909 opgericht als 's werelds eerste openlucht museum van de stedelijke geschiedenis en cultuur.

Contact en meer informatie


Crescere a cores

ondersteuning van gemeenschappen in marginale stedelijke gebieden, PORTUGAL

Het project

De vereniging "crescere a cores", opgericht in 2007, is een instelling voor sociale solidariteit. De vereniging werkt op het gebied van psychologie, onderwijs en gezondheidszorg in een community perspectief. De vereniging richt zich op community-based en participatieve activiteiten, een soort interventie, die uitgevoerd wordt in samenwerking met de community, waardoor de werkelijke betekenis van menselijke verschillen op lokaal niveau vorm krijgt.

Doelgroep

De voornaamste doelgroep bestaat uit kinderen, tieners en ouders van de Bairro Padre Cruz Gemeenschap, een buitenwijk in de buurt van Lissabon. Meer specifiek: de belangrijkste doelgroep zijn arme en behoeftige gezinnen in het voorstedelijk gebied.

Doel

Het belangrijkste doel van het project is, om het onderwijs te bevorderen in een context van pedagogische kwaliteit, waarbij families de mogelijkheid krijgen, om ervaringen uit te wisselen, elkaar te versterken en om hun eigen vaardigheden en capaciteiten als ouder, opvoeder, burger en lid van een community verder te ontwikkelen.

Methode / Aanpak

Er wordt gewerkt aan een educatief proces. Een methode gericht op verschillende werkniveaus: van de sociale relatie tot de actieve deelname van ouders en opvoeders, tot de consolidatie en de bevordering van verschillende activiteiten voor de verbetering van vaardigheden en capaciteiten van ouders en met een actieve burger rol in de lokale gemeenschap. Na een eerste diagnose wordt een interventie in samenwerking met de lokale ouders ontwikkeld, specifiek gericht op ondersteuning, die ouders kan helpen in hun educatieve rol en mogelijke problemen van adolescenten kan voorkomen.

Uitvoering

Het project "Crescere a Cores" werd in 2013 opgericht door de samenwerking tussen Crescere a Core, Junta de Freguesia de Carniede en de Stichting Montepio, om de opvoeding van kwetsbare kinderen en pre-adolescenten te verbeteren, maar vooral om de rol van ouders, hun educatieve capaciteiten, en het ontwikkelen van hun vaardigheden te versterken. Het project werk wordt uitgevoerd in de sociaal-economische context voor armen en behoeftigen.

Waarom is het zo speciaal?

Het project "Crescere a Cores" is bijzonder, omdat het een fundamenteel en sociaal antwoord biedt voor de Barrio Padre Cruz, het grootste en armste gemeentelijke gebied op het Iberisch schiereiland. Het is ook bijzonder, omdat het gebruik maakt van participatieve trainingselementen. Het ondersteunt de ontwikkeling van een communautaire strategie voor de gehele bevolking. Het project ondersteunt families niet op een materiële manier en neemt ook geen ouderlijke verantwoordelijkheden over, maar betrekt hen actief en doeltreffend, waardoor ze in staat worden gesteld, om bewust te kiezen voor een onderwijsmethode, waarbij zelfevaluatie als een belangrijk uitgangspunt wordt gebruikt.

Crescere a Cores – staat voor kleurrijke groei en gaat ervan uit dat we van elkaar verschillen, zoals de verschillende kleurschakeringen.

Contact en meer informatie


Hierbabuena

integratie van personen met psychische problemen, SPANJE

Over het project

Hierbabuena is de belangrijkste vereniging in Asturië voor interventies gericht op mensen met psychische problemen. Het is een vereniging, die sociaal-sanitaire diensten aanbiedt. De vereniging bestaat sinds 2000 en levert diverse activiteiten, gericht op de behoeften van kwetsbare groepen met psychische problemen, zeldzame ziekten en met gedrags- , relationele of werkgerelateerde problemen.

Doelgroep

Het aantal mensen met psychische problemen neemt toe, ook in Asturië. Psychische stoornissen veroorzaken vaak isolement en sociale uitsluiting. Een van de meest problematische aspecten vormt het gebrek aan arbeidsmogelijkheden en mogelijkheden tot leren. De doelgroep van het project bestaat uit individuen met psychische problemen en mensen, die succesvol behandeld zijn.

Doel

Het belangrijkste doel van het project is het, om acties en activiteiten ontwikkelen, die de integratie bevorderen, kennis te verbeteren en de socialisatie van mensen met psychische problemen te verbeteren. De activiteiten worden uitgevoerd door hooggekwalificeerde, professionele medewerkers, die in staat zijn om specifieke ondersteuning te bieden met specifieke aandacht voor de problematiek van elk individu.

Methode / Aanpak

De methode van sociale participatie wordt gebruikt, waarbij een begin wordt gemaakt met het inventariseren van de sociale en de klinische behoeftes wordt gemaakt. De interdisciplinaire en participerende planningsmethode is gebaseerd op de noodzaak om oplossingen voor maatschappelijke problemen te vinden, die al te vaak onopgelost blijven. Het project brengt prioriteiten aan in de problemen voor zowel de doelgroep, als ook voor de professionals.

Om deze reden is de methodologische aanpak van het project gekoppeld aan het belang vanhet totale psycho-fysieke herstel van dedoelgroep met een reeks ondersteunende acties: informatie, begeleiding en overdracht van competenties en vaardigheden, de integratie van de doelgroep.

Uitvoering

Na een aantal jaren was de vereniging in staat hun diensten in verschillende steden in Asuria te versterken; met name in Avilés, in het maatschappelijk centrum van Arbolon, in Oviedo in de Santullano Association en in Gijon.

Waarom is het zo speciaal?

Het project is bijzonder, omdat het empathische, specifieke en gerichte aandacht geeft aan mensen met een psychische aandoening, wat verder gaat dan alleen gezondheidszorg. Het is ook speciaal, omdat het meer biedt dan alleen mentale pathologie. Het project verleent diensten, die het cognitieve leervermogen ivan de doelgroep stimuleert. Het biedt een ontmoetingsplaats, waar ervaringen gedeeld en relaties aangegaan kunnen worden. Het project bevordert de technische competenties leren en laat mensen bewust worden van hun specifieke vaardigheden.

Het project is ook bijzonder, omdat het de beeldvorming over mensen met psychische problemen veranderd; stereotypen en clichés worden onderuit gehaald.

Contact en meer informatie


RADE Ltd.

Herstel door middel van kunst, drama, & onderwijs - begeleiding, theater en kunst voor mensen met psychische problemen, vooral voormalige drugsgebruikers, IRELAND

Over het project

RADE heeft als doel, om de kwaliteit van het leven van drugsgebruikers te verbeteren en hun gevoel van isolement en verveling te doorbreken door culturele activiteiten aan te bieden, die haalbaar zijn. Deze activiteiten geven deelnemers van RADE de ruimte, om te laten zien, dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, en betwist daarmee het stereotiepe beeld dat de samenleving heeft van drugsgebruikers.

Het project biedt gebruikers van 'laagdrempelige' voorzieningen de mogelijkheid, om gebruik te maken can drug recovery initiatieven, waarbij advies, ondersteuning en workshops voor terugvalpreventie worden aangeboden. Het merendeel van de deelnemers van RADE zijn vroegtijdige schoolverlaters. RADE maakt gebruik van theater en kunst-gerelateerde activiteiten, om het welzijn van de deelnemers en hun leven in het algemeen te verbeteren. Er wordt gericht gewerkt aan het ontwikkelen van een aantal kernvaardigheden, zoals geletterdheid, zelfvertrouwen en teamwork – allemaal onderdelen, die op een dagelijkse basis terugkomen in het programma. De gezamenlijke aanpak in de verschillende workshop zorgt voor collegiale ondersteuning. RADE werkt met tal van hedendaagse kunstenaars, die een training aanbieden voor de deelnemers.

De uitkomsten van het project omvatten jaarlijkse openbare kunst tentoonstellingen, creatief schrijven publicaties, en speciaal in opdracht uitgevoerde theaterstukken / films en dansvoorstellingen.

Impl ementatie / Ov erdraagb aarheid

De elementen van het RADE model zijn goedgekeurd door een aantal diensten in Dublin en Ierland. Ze hebben ook een aantal bezoeken ontvangen van particulieren en organisaties uit Europa, waaronder Portugal, Griekenland, Finland, Groot- Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten. Het model is afhankelijk van financiering door agentschappen, lokale overheden en / of een vergoedingsysteem, waarbij doorverwijzende organisaties een bijdrage betalen voor deelnemers.

Waarom is het zo speciaal?

De samenwerking tijdens de gezamenlijke openbare producties concurreert met de passieve stimulatie, die ervaren wordt door het gebruik van drugs en promoot het zelf-leren, het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde. Dit helpt om een reeks aan leerervaringen op te doen, zoals het ontwikkelen van leesvaardigheden door middel van playwriting / lezen of technische vaardigheden, door het organiseren van producties in theater, film en kunst.

Positieve veranderingen in de levensstijl en de besluitvorming zijn relevant en nuttig voor elke doelgroep, in het bijzonder als die achtergesteld of uitgesloten is. Als deelnemers mogelijkheden voor veranderingen verkennen en benutten leidt dit tot betere kansen in het onderwijs en de werkgelegenheid en moet daarom worden aangemoedigd. De toename van zelfvertrouwen, het gevoel van eigenwaarde en de ontwikkeling van de communicatie en assertiviteitsvaardigheden zorgern ervoor, dat deelnemers hun druggebruik verminderen, wat kan resulteren in een betere gezondheid, betere familierelaties, verminderd crimineel gedrag en stabielere huisvesting.

RADE heeft ervoor gepleit, dat druggebruikers makkelijker gebruik kunnen maken van detox, huisvesting, rechtsbijstand, gezondheidszorg, bijscholing en stages.

Contact en meer informatie


Jackdrum: Bereik jouw potentieel

Volwassenen educatie voor mensen met een verstandelijke handicap, UNITED KINGDOM

Over het project

Jack Drum Arts wil individuen en gemeenschappen betrekken in creatieve verkenningen met behulp van een breed scala aan podiumkunsten en media activiteiten. Het achterliggende idee is, dat creativiteit werkt op veel verschillende niveaus en mensen van alle leeftijden en vaardigheden de mogelijkheid geeft, om nieuwe dingen te ontdekken over zichzelf en hun plaats in de wereld.

Het Volwassen en Community Leer Programma is ontwikkeld, om de behoeften van volwassenen met een verstandelijke handicap terug te laten komen in alle cursussen en te werken aan een festival over waardigheid. De cursussen zijn gericht op muziek en songwriting, filmen en digital storytelling. Alle sessies zijn empowering, verhogen het gevoel voor eigenwaarde en stellen de leerling centraal, waardoor iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het eindproduct en op een tempo kan werken dat bij hem/haar past.

De doelgroepen zijn onder andere mensen met psychische problemen, volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke handicap en langdurig werklozen. Daarnaast werkt Jackdrum met een groep blinden en slechtzienden. Zij kunnen hun verhaal vertellen in een film, die kijkt naar de uitdagingen van het leven als blinde of slechtziende. Hoewel de leerlingen fysiek niet in staat zijn de film te maken, zo kunnen zij wel de inhoud bepalen en ook op welke manier het verhaal verteld wordt.

 

 

 

Implementatie / Overdraagbaarheid

Dit soort projecten kunnen gemakkelijk worden overgedragen naar een ander land, zeker als daar kunstenaars bereid zijn, om samen te werken met de doelgroep. Het is wel noodzakelijk om kunstenaars te trainen, zodat zij in staat zijn om op een goede manier samen te werken met deze groep. Het programma kan worden aangeboden door door bestaande voorzieningen voor volwassenen met een verstandelijke handicap.

Jack Drum Arts wordt gefinancieerd door middel van subsidies en door contracten met de lokale overheid. Als iemand een soortgelijk programma zou willen opstarten is het dus van belang, om de lokale overheid voor de financiering te benaderen en mogelijke contracten / krachten te bundelen met een organisatie, die reeds soortgelijke diensten aanbiedt.

Waarom is het zo speciaal?

Het succes van het project ligt vooral in het plezier, dat de mensen hebben, als zij hun artistieke resultaten bereiken, die vaak verder gaan dan wat normaal van hen wordt verwacht. De organisatoren streven naar een hoge kwaliteit in het werk en zorgen ervoor, dat hun leerlingen worden begeleid door hooggekwalificeerde kunstenaars, die hen steunen bij het bereiken van hun doelstellingen. Het project is gericht op empowerment en verbetert de gezondheid en het emotionele welzijn van allen die deel nemen. Het gezamenlijke creëren geeft de deelnemers veel vertrouwen in zichzelf en een groot gevoel van voldoening, wat een belangrijke bijdrage levert aan hun dagelijkse leven.

Contact en meer informatie


Making Connections

leerervaringen voor volwass enen met drug-gerelateerde psychische problemen en daklozen, IERLAND

Over het project

MCST bestaat sinds 5 jaar in Clonmel, Co.Tipperary, Ierland en is gericht op mensen, die geen toegang meer hebben tot een regulier dienstenaanbod. Het biedt een stap terug in het onderwijs door kleine groepslessen en een-opeen begeleiding aan te bieden voor mensen, die niet deel kunnen nemen in het reguliere onderwijs aanbod. Dit programma re-introduceert mensen in het volwassenenonderwijs, waar ze een geldig certificaat kunnen ontvangen voor hun inspanningen.

Het programma werkt met volwassenen, die ervaring hebben met druggebruik, alcohol en/ of dakloosheid en/of geestelijke gezondheidsproblemen. Het programma is meer dan 10 jaar geleden ontstaan in Waterford City als een reactie op de onderwijsbehoeften van dakloze mensen. Het oorspronkelijke aanbod was: eenop- een training eens per week met nadruk op sociale vaardigheden en koken. In de tussentijd worden vanwege de financieringsrichtlijnen meer gerichte resultaten verwacht, zoals bijvoorbeeld de QQI certificering (kwaliteit en kwalificaties Ierland) en progressiegericht werken door een verdergaande opleiding of training aan te bieden.

Het project werkt vanuit een buurthuis en een stad, die voldoende community-drug services, reclasseringsdiensten, vrouwenhuizen, organisaties voor daklozen, en geestelijke gezondheidsdiensten heeft. De leerlingen worden doorverwezen via deze diensten, en bieden back-up en ondersteuning, terwijl de leerling zijn programma volgt.

Impl ementatie / Ov erdraagb aarheid

Op dit moment is "Making Connections" actief in 3 provincies in Ierland (South Tipperary / Waterford / Carlow). Het project heeft de potentie, om ook in andere landen geimplementeerd te worden, mits het opgezet is in een community-based setting en over een goed uitgerust opleidingscentrum beschikt met de juiste docenten en managementstructuur. Deze vorm van dienstverlening kan ingebonden worden in contracten met de lokale overheid of potentiele partnerorganisatie van waar uit doorverwezen wordt.

Waarom is het zo speciaal?

Doordat het project met meerdere organisaties onder een dak wordt uitgevoerd, kan de leerling rekenen op goede ondersteuning. MCST heeft veel inspanningen verricht, om extra ondersteuning te bieden op het gebied van drugmisbruik.

MCST heeft een hoge mate van betrokkenheid en heeft ervoor kunnen zorgen, dat dat leerlingen groeien als individuen en weer in zichzelf beginnen te geloven. Iedereen, die doorgaat met het programma ontvangt een certificaat na afloop van elke module (voor een Major Award moeten 7 modules worden voltooit). Sommigen gaan door met het voortgezet onderwijs en werken. De bovenstaande hulp is allemaal gericht op het herstel van het vertrouwen en het welzijn van individuen. MCST kent vele succesverhalen. Er is bijvoorbeeld een leerling die kapster wil worden en die nu stage loopt bij een lokale kapsalon.

Contact en meer informatie

 • Jenny Ryan, Coordinator Making Connections South Tipperary
  Mobiel: +353 86 771 6289
 • mcsouthtipperary@wstcys.ie
 • Sponser Organisatie: Waterford en Zuid-Tipperary Community Jeugddienst
  Funder: Waterford and Wexford ETB
 • www.wstcys.ie

Biblioteca la Conca

ondersteuning voor mensen met psychische problemen in een bibliotheek, ITALIE

HET PROJECT

Het project is gericht op revalidatie en is gestart in 2002 door de afdeling Geeestelijke Gezondheid van het San Paolo ziekenhuis in Milaan. Het was gebaseerd op een idee van een trainer en één gebruiker van die dienst. Door de jaren heen is de 'Biblioteca La Conca' verder uitgebreid met theefaciliteiten, toezeggingen en middelen. Het project is nu gebaseerd op een goed werkend netwerk van organisaties, verenigingen, universiteiten, maar bovenal, de openbare bibliotheken in de gemeente Milaan. In het kort: het betreft een kleine therapeutische activiteit, die gericht is op de gebruikers van de dagopvang.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit volwassen individuen, die verblijven in de afdeling geestelijke gezondheid in het San Paolo ziekenhuis van Milaan, die zorg en revalidatie biedt voor verschillende vormen van geestelijke ziekte. In de eerste fase van het project bestond de doelgroep uit patiënten met psychische aandoeningen, die zonder hulp hun autonomie zouden kwijt raken, een verhood risico zouden lopen op een chronische ziekte en met sociale uitsluiting bedreigd zouden worden.

Doel

In Milaan zijn de opvang- en zorgcentra voor personen met een psychische aandoening of een leerprobleem over het algemeen gesloten of beschermde inrichtingen, zonder toegang van van mensen uit de buitenwereld. De belangrijkste doelstelling van het project is, om de mentale ongemakken te verminderen en door het socialisatieprocess te stimuleren, gezamenlijke tijd te besteden en de arts – patient verhouding te verbeteren. Het doel is om productieve relaties met de patiënten te stimuleren en ziekte en rehabilitatie met elkaar te verbinden.

Methode / Aanpak

De methodiek in de projectactiviteiten is strikt gericht op onderwijs en leren. Vormen van formeel en informeel onderwijs, zoals het bekijken van films en het lezen van boeken, zijn bijzonder geschikt en kunnen makkelijk worden gerealiseerd. De houding van de gezondheids werker / trainer is niet alleen erop gericht, om mentale problemen te verminderen, maar ook om sociale relaties en emotienele en cognitieve vaardigheden van de patient te verbeteren.

Uitvoering

Om de impact van het project te vergroten is de culturele vereniging "Alziamo il Volume" opgericht, waardoor projecten en activiteiten gepromoot en bestaande diensten verder uitgebouwd kunnen worden.Het is daarbij het doel, om de rol van de bibliotheek in de gemeente Milaan te versterken en een diepere uitwisseling met de omgeving te creeëren.

Waarom is het zo speciaal?

Dit project is bijzonder, omdat de patienten door de uitgevoerde activiteiten, capaciteiten en vaardigheden ontwikkelen, zoals het het opbouwen van relaties met de gebruikers van bibliotheek, het uitlenen van boeken, het catalogiseren, en het uitvoren van verschillende secretariële werkzaamheden.

Het project is ook bijzonder, omdat het een succesvolle nieuwe methode uitprobeert op het gebied van preventie, zorg en revalidatie. De patiënten hebben baat bij de revalidatie, de observatie stages of de 'empowerment cursussen, en kunnen daardoor meer autonomie, en sociale en professionele integratie bereiken.

Contact en meer informatie

 • Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera San Paolo (Milano)
  Dott.ssa Barbara Bortolini e Dott.ssa Claudia Giangregorio
  Tel. +39 02 81843304
 • biblioteca_laconca@libero.it
 • www.comune.milano.it
 • Facebook: La Conca Biblioteca

Jongeren in het gevangenis

integratie van jonge delinquenten, ZWEDEN

Achtergrond

Er zitten ongeveer 200 mensen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar – veelal jonge mannen – in de Zweedse gevangenissen. Het dagelijkse nieuws geeft informatie over hun misdaden, rechtszittingen en de rechters, maar schrijft zelden iets over de mens achter de krantenkoppen. Vroegtijdige schoolverlaters, pesten, werkloosheid, sociale uitsluiting en financiële moeilijkheden komen veel voor bij personen die in het criminele circuit terecht komen. Velen hebben of krijgen een AD HD-diagnose in de gevangenis.

Doelgroep

Het Museum van Werk, de Agentschap voor correctionele behandeling in Zweden, en de Nationale Vereniging Aandacht voor ex-criminelen heeft beslioten, om jonge gedetineerden te laten praten over hun leven en hebben hun verhalen omgezet in een reizende tentoonstelling. Het project is mogelijk gemaakt door financiële steun van het Zweedse Erfgoedfonds. Voor het museum was dit een hele nieuwe groep, om mee te werken. Het Arbetets Museum - het Museum van Werk - is een ontmoetingsplaats voor alle zintuigen. Het opende 1991 in een oude katoenspinnerij in het voormalige industriegebied in Norrköping, Zweden. Het museum beschrijft het beroepsleven en arbeidsvoorwaarden door middel van tentoonstellingen, seminars en pedagogische programma- activiteiten. Het doel van het museum is het, om een innovatieve ontmoetingsplaats te zijn, die de discussie over het werk van mensen stimuleert.

Uitvoering

In januari 2014 zijn jonge gedetineerden in de gevangenis van Luleå, in het noorden van Zweden, begonnen, om een tentoonstelling gezamenlijk met medewerkers van het Museum van Werk te ontwikkelen. Ze deelden verhalen over hun leven en over het gevoel, om opgesloten te zitten. Andere jonge gedetineerden in andere gevangenissen en detentiecentra hebben ook deelgenomen, door hun levensverhalen op te sturen, begeleid door hun eigen begeleiders en trainers. In totaal hebben 25 jonge gevangenen deelgenomen en bijgedragen aan de ontwikkeling van de reis-tentoonstelling.

Why is it special?

De tentoonstelling werd in Januari 2015 geopend in het Museum van Werk en gaat op tournee naar zes verschillende plaatsen in Zweden. Het geschatte aantal bezoekers van de tentoonstelling wordt geschat op ongeveer 100 000 bezoekers. Op elke plaats zal een jonge ex-crimineel als gids aanwezig zijn. De tentoonstelling zal vier maanden worden aangeboden. Op deze manier hopen de projectpartners vooroordelen tegen te gaan, de openheid tegenover veroordeelden te vergroten en mensen bewust te maken van de problemen van mensen met een neuro-psychiatrische handicap.

Methoden en doelen

De vaardigheden die ontwikkeld zijn door de deelnemers waren op cognitief niveau, op het gebied van interactie en sociale vaardigheden en hebben bijgedragen aan fysieke en leervaardigheden en een betere zelfvertrouwen. Hopelijk zal de tentoonstelling ook worden gezien als een instrument om te werken met jonge volwassen criminelen.

Samen met de tentoonstelling zal het museum ook een boek (2016-17) produceren, dat de methodiek van het project beschrijft , de levensverhalen van de gevangenen omvat en ook verhalen van medewerkers in het gevangenis. Het boek zal in het Zweeds gepubliceert worden.


Inspire-Adult Programme

educatief, therapeutisch en recreatief aanbod voor gehandicapten, MALTA

Over het project

"Inspire" gelooft dat iedereen recht heeft op gelijkheid en integratie. De missie is; iedereen met een handicap te helpen, om dit te bereiken. Zij doen dit door educatieve, therapeutische en recreatieve diensten onder één dak aan te bieden aan individuen en hun families.

Door middel van community involvement en een Independent Living Skills Training biedt het programma mensen met een handicap de mogelijkheid voor integratie in de samenleving en een betere kwaliteit van leven door middel van leeftijd adequate fysiologische, sociale, recreatieve en zelfzorg activiteiten.

Het betreft een doorlopend programma waarbij zelfstandig wonen training gecombineerd wordt met werkgerelateerde vaardigheidstrainingen en jobcoaching. Deze vaardigheden zijn altijd relevant.

Werkgerelateerd vaardigheidstraining steunt de sociale en professionele integratie van mensen die onvoldoende toegang hebben tot de arbeidsmarkt, door het aanbieden van de een noodzakelijke beroepsopleiding.

Inspire werkt als een strategische partner voor werkgevers, gezinnen en andere maatschappelijke actoren, en bevordert de kwaliteit van het leven op het werk. Klanten beginnen hun opleiding door het volgen van algemene cursussen, die gericht zijn op het verbeteren van hun vaardigheden en het vergroten van hun carrierekansen. Daarnaast worden zij ondersteunt bij het maken van realistische keuzes m.b.t. het beroepsonderwijs.

Inspire bepleit integratie onder het algemene publiek, sensibiliseert collega's en fungeert als kenniscentrum over handicaps in Malta.

Impl ementatie / Ov erdraagb aarheid

De sleutel tot het succes van dit model is de holistische aanpak. Het implementeren van het model vereist, dat alle relevante diensten voor mensen met een handicap aanwezig zijn op één locatie. Door het creëren van dit model zijn de kansen voor lokale subsidie toegenomen. Inspire ontvangt 50% financiering via overheidscontracten en andere overeenkomsten, 34% uit fondsenwerving en donaties (met inbegrip van commerciële activiteiten) en 16% uit andere bronnen - met inbegrip van EU-fondsen, en vergoedingen. Een soortgelijk financieringsmix is waarschijnlijk ook nodig als een soortgelijk project elders wordt opgestart.

Waarom is het zo speciaal?

De holistische benadering die "Inspire" gebruikt, stelt de klanten in staat, om life skills te combineren met een verbeterd welzijn, werkgelegenheid en een verbeterd onderwijs.

De Inspire Foundation is het resultaat van een fusie tussen de Eden Foundation en RazzettTal- Hbiberija - twee vooraanstaande liefdadigheidsinstellingen, die werken op het gebied van arbeidsongeschiktheid. De twee organisaties hebben al hun middelen en medewerkers overgehevld naar de nieuwe stichting, die nu alle diensten in een one-stop-shop model combineert, waardoor dubbel werk voorkomen wordt en een holistische en clienten gecentreerde benadering mogelijk wordt. Deze aanpak is kosteneffectief en duurzamer op lange termijn en heeft daarom toegevoegde waarde.

Contact en meer informatie


Mogelijkheden in plaats van beperkingen op het werk

Leidraad voor werkgevers voor het in dienst nemen van mensen met bijzondere behoeften, Letland

Over het project

Het Project "Ability not disability in workplace (AnDiW)" draagt bij aan de ontwikkeling van een zeer belangrijke kwestie - de arbeidsparticipatie van mensen met een handicap. Het project richt zich niet alleen op de vermindering van werkloosheid en de strijd tegen sociale uitsluiting, over de praktische uitvoering van de United Convention on the rights of Disabled People, maar ook op een belangrijke barrière: het oordeel van werkgevers over handicaps en vaardigheden, hun gebrek aan ervaring, informatie en motivatie, en het veelgehoorde commentaar: "Waarom moet ik een gehandicapte in dienst nemen, als ik ook iemand zonder handicap kan hebben?"

Het project werd in vier landen door vijf instellingen uitgevoerd: Duitsland, Italië, Letland en Litouwen. Het eerste project werd uitgevoerd in het kader van het Leonardo da Vinci-project "Ability not disability in workplace" (2003-2005, Ande), dat een kwaliteitsprijs ontving en verder ontwikkeld en aangepast werd in twee Leonardo da Vinci transfer- en innovatieprojecten: "Vergroting van de inzetbaarheid van mensen met een handicap" (2008-2010).

Doelgroep

Het project richt zich op mensen met een handicap.

 

 

 

Doel

Het belangrijkste doel van het project is om de discriminatie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt te verminderen, en om competenties en vaardigheden van werkgevers (managers en trainers) te ontwikkelen, door hun modern en nuttig onderwijs op afstand te bieden, inclusief methodische materialen.

Methode / Aanpak

De onderwijs op afstand cursus werd ontwikkeld voor bestaande ondernemers en managers in de verschillende sectoren van de economie, maar ook voor studenten van de opleidingen in Business Administration en Human resource management, die direct of indirect betrokken zijn bij het aannemen van mensen met een handicap.

Implementatie / Overdraagbaarheid

Het project kan gemakkelijk worden overgedragen naar een andere regio / land en kan aangepast en geïmplementeerd worden door een andere instelling als een transfer van innovatie. Online zijn verschillende materialen van het project beschikbaar, zoals cursus op afstand en de notities van de trainers. Alle materialen zijn beschikbaar in het Engels, Duits, Italiaans, Lets en Litouws.

Waarom is het zo speciaal?

De cursus op afstand is flexibel en kan gebruikt worden door medewerkers en specialisten van de overheid en de gemeentelijke instellingen, door de massamedia en door degenen die werkzaam zijn op het gebied van sociale integratie. Het project materiaal geeft een uitgebreid inzicht in de werkgelegenheid en de integratie van mensen met een handicap op de werkvloer, en omvat analytische overzichten en enquête resultaten van het project, dat in Duitsland, Italië, Letland en Litouwen werd uitgevoerd.

Contact en meer informatie


 

 

 

Copyright 2015 team training - Webdesign: Thomas Penka    |    Impressum und Datenschutz